Akte Isca 1234

De tienden van Overijse
Overijse – Hertogendal (Val-Duc), 1234.

Waarover gaat het?

In het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (1) berust een zeventiend-eeuwse kopie (in de Latijnse taal) van een akte van 12 september 1234 waarmee het cijns- of tienderecht (het recht om belasting te innen) en het patronaatschap (het recht om de pastoor te benoemen) te Overijse, door de hertogen van Brabant aan de pas opgerichte abdij van Hertogendal (Val-Duc) te Hamme- Mille geschonken wordt.

Verbesselt (2) kende deze akte en geeft een reeks uittreksels her en der verspreid in zijn mooie studie van Overijse. Een integrale vertaling van deze akte naar het Nederlands is bij mijn weten nog niet gepubliceerd, wat we bij deze dan ook doen. Daarna bespreken we deze tekst kort, waarbij we ons focussen op de ondertekenaars van de akte en enkele opmerkelijke vaststelingen.

De vrijheidskeure van Overijse uit hetzelfde jaar 1234 (decembermaand) is beter bekend. Merk op dat deze akte dus enkele maanden voor de vrijheidskeure van Overijse gesitueerd is.

De tekst van de akte in vrije vertaling uit het oude latijn

We starten met een eigentijdse en integrale vertaling van deze oude akte over Overijse. Het is alleszins Nederlands dat we vandaag de dag niet meer gewoon zijn. Al lezende went het echter snel.

“Hendrik, door Gods genade hertog van Lotharingen, aan allen die door dit geschrift bereikt zullen worden, eeuwig heil in den Here. Opdat datgene dat in vrome wilsbetrachting voor het zieleheil wordt verricht, hiernamaals niet in vergetelheid rake, brengen wij door een waarheidsgetrouwe schriftelijke akte en de herinnering van deze huidige bladzijde ter kennis van de tegenwoordig levenden en ontsluieren wij ter attentie van diegenen die na (Ons) zullen komen, dat Wij voor Ons heil en voor dat van Onze zielen, tot vergiffenis van de zonden aan de abdij Huize Hertogendal van de Orde van Cîteaux, in dewelke Wij reeds een van Onze dochters aan God en de Heilige Maagd, tot (hun) dienst in geestelijk habijt, hebben opgedragen, ten titel van aalmoes hebben gegeven de gehele tiende van Overijse, zowel de kleine als de grotere, samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunne afhankelijkheden, zoals (dat alles) eertijds door Onze Vader zaliger gedachtenis bezeten werd; en tot vredig en ongestoord bezit van de bovengenoemde abdij hebben wij door Meester Hendrik, onze klerk, Leuvens kanunnik, de abdis van bovengenoemde abdij (daarvan) in Issche, in tegenwoordigheid van de volgende geestelijken laten in bezit stellen : Franco, pastoor van Coutaza en Meester Simon de Liberisge, Johannes de plebaan en Franco van Tumbeke en andere priesters en geestelijken van het dorp, benevens van Walter van Sterrebeke en anderen van onze ridders, schepenen en mannen, in het jaar Onzes heren 1234, daags na Maria Geboorte.

Wij zullen (ook) verhinderen met 's Heeren instemming, dat voornoemde bezittingen (toebehorend) aan voormeld huis enige schade wordt toegebracht door Ons of Onze opvolgers in de toekomst en Wij hebben tevens de beloften volbracht die Wij betreffende bovengenoemde goederen aan voornoemde Vrouwe gedaan hadden ten tijde dat Onze Vader nog leefde, zoals dat is vervat in Onze (daaromtrent) opgestelde brieven, die Wij aan meergenoemde Vrouwe abdis hadden laten geworden. En opdat deze akte zowel door Ons als door de Onzen ten eeuwigen dage onverminderd worde nagekomen, hebben Wij bevel gegeven deze tekstbladzijde te bekrachtigen met de aanhanging van Ons zegel. Gedaan in het hierboven vermelde genadejaar”.

Originele bron zie tevens voetnoot (1).

De betrokken partijen bij deze akte

Hendrik zoals genoemd in deze akte is Hendrik II, hertog van Lotharingen en Brabant. Hij volgde zijn vader Hendrik I op in de loop van 1234. Op de geraadpleegde copie van de akte van 1234 is slechts vermeld : ‘Hendrik , ducus Lotharingen’.

De tweede betrokken partij is de abdij van Hertogendal bij monde van haar abdis (die niet bij naam genoemd wordt). Wanneer we hierover het Monasticum Belge (3) er op na slaan komen we uit bij abdis Alice of H (enkel het initiaal is bekend). Het is vermoedelijk abdis Alice geweest want abdis H wordt enkel geciteerd in 1239.

Johannes de plebaan. Plebaan staat gemeenzaam voor pastoor. Het Groot Woordenboek Van Dale (uitgave 1976) geeft als actuele verklaring: titel van de pastoor van een kathedraal die in naam van de bisschop een bisschopskerk bestuurt, pastoor van een kathedraal die tevens parochiekerk is.

Eén ding is voor mij zeker : de oudst bekende pastoor van Overijse, die via schrift tot ons is gekomen is deze Johannes. Hoe dan ook, plebaan Johannes, was als getuige van de hertog van Brabant, een hele man in het Overijse van 1234.

Franco van Tumbeke wordt als (inwoner van Overijse) getuige van de hertog genoemd bij het verlijden van deze akte. De verwijzing naar het gehucht Tombeek is nogal frappant. Meteen kennen we ook één van de oudst bekende vermeldingen tot op heden m.b.t. TOMBEEK.

De akte vermeldt ook: één van onze dochters. Bedoeld wordt ons inziens het jongste meisje Margaritha van hertog Hendrik II, dochter die op dat ogenblik reeds was toegetreden tot het klooster van Valduc. Deze dochter wordt later als abdis geciteerd in 1271 en 1276. Zij stierf waarschijnlijk in 1277 (4).

Walter van Sterrebeke : Vinden we ook in andere akten van de hertog terug als één van zijn getuigen en is dus waarschijnlijk één der belangrijkste leden uit de entoerage van de hertog. Het zou misschien de moeite lonen om al deze akten op dit punt nog eens te herlezen om de figuur van Walter van Sterrebeke beter in beeld te brengen. Maar dit is stof voor een andere bijdrage.

Franco, pastoor van COUTAZA, Verbesselt (2) houdt het bij Conteka in plaats van Coutaza dat misschien Kontich kan betekenen volgens hem. Ik weet het gewoon niet en zou niet weten waar te beginnen om deze man te situeren.

Wie meester Hendrik, de klerk van hertog Hendrik II en kanunnik te Leuven, Meester Simon de Liberisge zijn weten we niet. Het zijn alleszins vooraanstaanden uit het gevolg van de hertog.

Daarnaast vermeldt de akte ook nog andere van onze ridders, schepenen en mannen. Meteen ook de toenmalige hele maatschappelijke structuur op een rijtje.

Ridders en schepenen lijkt logisch, maar dat ook (onze) ‘mannen’ vermeld worden is toch wel opmerkelijk. Ik ga er van uit dat hier de ‘weerbare mannen’, of diegenen die in tijden van oorlog konden opgeroepen worden, bedoeld zijn.

Dat de hoogste kerkelijke overheid (Overijse behoorde toen tot het aartsbisdom Kamerijk) ontbreekt als getuige bij deze belangrijke akte is niet zo verrassend (maar het blijft opmerkelijk) voor diegenen die de geschiedenis van Overijse op dit vlak kennen. We komen hier uitvoerig op terug onder punt vier.


Het doel van deze akte en een paar problemen

Het is duidelijk: Hertog Hendrik II wilde het klooster van Hertogendal een inkomen garanderen. Het lijkt enerzijds logisch dat dit wat te maken heeft met de intrede van Margaritha zijn jongste dochter in het klooster.

Anderzijds vermeldt Brouette (5) dat deze schenking alles te maken heeft met de belofte van hertog Hendrik II om een klooster te stichten wanneer hem een bekwame mannelijke erfgenaam zou geboren worden. Over deze uitspraak kan getwist worden. De akte zelf geeft geen uitsluitsel want zij is getekend
Hendrik, hertog van Lotharingen‘.

Is het nu Hendrik I of Hendrik II die finaal het initiatief heeft genomen om het klooster van Hertogendal te stichten? Het is alleszins niet geheel duidelijk. Tegen pleit dat Hendrik I zijn hele leven lang in de clinch heeft gelegen met de kerkelijke overheid en zich altijd verzet heeft tegen het gezag van het aartsbisdom Kamerijk over Overijse en voor het behoud van de alleenrechten op ‘zijn’ kerken te Overijse en Tervuren. Tegen Hendrik II als stichter (en afgewogen tegen voornoemde uitspraak) is het feit dat zijn mannelijke erfgenaam de latere Hendrik III) pas in 1231 is geboren. Ik blijf het echter op Hendrik II houden, vooral om hiernavolgend argument uit de akte zelf geplukt.

” Opvallend is dat Hertog Hendrik II in deze akte verwijst naar vroegere (zelfs schriftelijke) beloften die hijzelf aan de abdis gedaan heeft op dit vlak. Dit kan betekenen dat hij het overlijden van zijn vader hertog Hendrik I heeft moeten afwachten alvorens hij zijn beloften kon waarmaken. Deze conclusie is gedeeltelijk in tegenstrijd met wat Verbesselt schrijft over deze akte die hij bekijkt als de uitvoering van het testament of de laatste wilsbeschikking van hertog Hendrik I. Ikzelf vond in deze akte geen aanknopingspunten voor een testamentaire wilsbeschikkking van Hendrik I ‘.

* Finaal worden door deze akte de gehele tiende van Overijse, zowel de kleinere als de grotere samen met het patronaatsrecht van de kerk van datzelfde dorp, met alle hunnen afhankelijkheden zoals eertijds door Onze Vader (bedoeld wordt Hendrik I) bezeten werd, geschonken aan Hertogendal (Valduc).

Het tienderecht is het recht op een tiende van de opbrengst in speciën of natura van bepaalde eigendommen. De bepaling in deze akte is vrij absoluut: het betreft zowel de kleinere als de grotere … Dit wijst er nogmaals op dat Overijse op dat ogenblik al een vrij complexe structuur van landerijen en goederen telde waarop zowel kleinere als grotere tiende kon worden geheven. In praktijk kon het tienderecht een kip, enkele mudden rugge, of een som geld, etc… betekenen. Het was nogal verschillend in functie van het land dat bewerkt werd. Hoe deze tienden (kleine als grote) in praktijk werden geïnd is in deze akte niet beschreven. Het zou ons echter te ver voeren om, in het kader van deze bijdrage, hierop nog verder door te gaan.

* Een tweede belangrijk aspect van deze akte is het recht dat aan Hertogendal (Valduc) gegeven wordt om de pastoor van de kerk van Overijse te benoemen. Blijkbaar berustte dit recht voorheen nog bij de hertogen van Brabant. Het is één van de laatste plaatsen waar dit recht (zo diep in de Middeleeuwen) nog door een wereldlijk heerser (de hertog) werd uitgeoefend, in plaats van door het kerkelijk gezag. Een en ander gaat terug op een zeer oud geschil tussen de hertogen van Brabant en de bisschop van Kamerijk. Wie hierover meer wil weten raadplege Verbesselt (2). Voor Overijse zou dit recht door Hertogendal uitgeoefend worden tot aan de val van het Ancien Régime (1793). Het was ook de pastoor die te Overijse de volgende eeuwen toezag op de tiendeheffingen en de belangen behartigde van Hertogendal.

* Merken we tenslotte nog op dat deze akte ook enkele maanden eerder gegeven is dan de akte die Overijse tot vrijheid (december 1234) maakte. Ook dit is niet toevallig maar vergt nog bijkomend onderzoek en overleg alvorens we over het waarom hiervan, en het verband tussen beide akten, een uitspraak durven doen.

De benaming ISSCHE

De akte spreekt duidelijk van ISSCHE, niet meer van Isca.
Isca of de oudst (832) bekende benaming van Overijse zoals destijds aangegeven door deken Mariën in het parochieblad (6) lijkt hiermee in 1234 verdrongen te worden door een recentere voorloper van de benaming Overijse.

Voor de Beierij van Overijse – Piet Van San – Overijse, 12 februari 2000.

_____________________

Voetnoten

(1) Archief van het Aartsbisdom Mechelen, Parochiebundel Overijse, Akte van Hendrik Hertog van Lotharingen, 8 september 1234. (Donatio do mari bij Issche…….Hendricum …)
(2) J. Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 13e eeuw, deel XVII, Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig genootschap van Vlaams Brabant.
(3) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme-Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.531 – 548.
(4) E. Brouette, Abbaye de Valduc à Hamme- Mille, Monasticum Belge, deel IV, Province de Brabant, Deuxième Volume, Luik, 1968, p.537.

Akte Isca 832

 

De oudste akte van Overijse (ISCA) uit het jaar Onzes Heren 832.

Pro fideli suo Aginulfo

In nomine Domini Dei et Salvatoris nostri Jesu-Christi, Ludowicus divina ordinante providentia Imperator Augustus. Imperialis Celsitudinis moris est fideliter sibi famulantes donis multiplicibus et honoribus ingentibus honorare atque sublimare. Proinde nos morem paternum, Regum videlicet praedecessorum nostrorum, sequentes, libuit Celsitudini nostrae quemdam fidelem nostrum, nomine Aginulfum, de quibusdam rebus proprietatis nostrae honorare atque in ejus juris potestatem liberalitatis nostrae gratiam conferre.

Idcirco noverit experientia atque industria omnium fidelium nostrorum, tam praesentium quam et futurorum, quia concessimus eidem fideli nostro res nostras sitas in pago ALSBANIO in villa nuncupante LINIACO, id est mansos quatuor inter vestitos et absos, cum mancipiis, terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus.

 

Et in pago Bragbantensi, in villa vocante Isca, mansos septem int
er vestitos et absos, cum mancipiis, terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus.

Et in pago Namurcensi, in villa nuncupante Beiss, mansos sex cum mancipiis terris arabilibus, pratis, silvolis, ad eos juste pertinentibus vel aspicientibus. Et in eodem pago, in loco qui dicitur Vulpilionis mansellum absum unum cum terrulis et silvolis ad eum aspicientibus.

 

Nos itaque memoratos mansos cum mancipiis et omnibus ad eos pertinentibus, sicut superius diximus, per hanc nostrae auctoritatis conscriptionem eidem Aginulfo ad proprium perpetualiter ad habendum tradimus atque concedimus, et de nostro jure in jus et potestatem illius more solemni transferimus�: ita videlicet, ut quicquid ille de his vel in his pro sua commoditate et utilitate facere decreverit, liberam et firmissimam in omnibus habeat potestatem faciendi. Et ut haec nostrae concessionis atque largitatis auctoritas inviolabilem et inconvulsam obtineat firmitatem, manu propria nostra subter eam firmavimus, et anuli nostri impressione signari jussimus.

 

Signum Ludowici serenissimi Imperatoris

Hirminmaris Notarius ad vicem Fridugisi recognovi
Data Nonas Februarii, anno Christo propitio XIX Imperii Ludowici piisimi Augusti, Indictionex.

 

Actum Aquisgrani palatio Regio in Dei nomine feliciter
Amen.

Voor Zijn getrouwe Aginulfus

In de naam van God de Heer en van onze Zaligmaker Jezus Christus, Wij Ludovicus, Hoogverheven Keizer volgens de schikking van de Goddelijke Voorzienigheid, beschouwen het als een recht van Onze Keizerlijke Hoogheid diegenen die Ons trouw gediend hebben te eren en te vereren met velerlei gunsten. Bijgevolg en in navolging van een vaderlijke gewoonte – meer bepaald van Onze koninklijke voorouders – heeft het aan Onze hoogheid behaagd één onzer getrouwen, te weten Aginulfus te begiftigen met zekere goederen uit onze bezittingen en Onze dankbaarheid tegenover hem te uiten door hem de rechterlijke macht daarin toe te vertrouwen.

 

En zo mogen al Onze getrouwen, zowel zij die thans zijn als zij die komen zullen, weten dat Wij aan Onze genoemde getrouwe Aginulfus Onze bezittingen in het domein LINIACUM, gelegen in de gouw Alsbanio overdragen, te weten vier landbouwexploitaties, zowel uitgebate als verlatene, inbegrepen hun erflaten, het landareaal, de weiden, de beboste partijen met al wat daaraan gelegen is of erbij hoort.

 

En in het domein ISCA, in de gouw Brabant, schenken Wij hem zeven leefeenheden, zowel degene in functie als de verlatene, met hun erflaten, de weiden, de bosjes en al wat daarbij hoort of er betrekking op heeft.

En in het domein BEISS, in de gouw Namen, schenken Wij hem zes leefeenheden met de erflaten, de landbouwgronden, de weiden en de bosjes die er logischer wijze bijhoren of er betrekking op hebben. En in VULPILIONIS, een plaats in dezelfde gouw, schenken Wij hem een klein braakliggend erf met wat gronden en bossen die erbij horen.

 

Door dit document, emanatie van Onze macht, schenken Wij voornoemde leefeenheden met hun erflaten, en al wat erbij hoort, zoals Wij reeds zegden, aan voornoemde Aginulfus om het voor eeuwig te bezitten. Wij bevestigen dit en dragen plechtig Onze rechtsmacht daarbij horend aan hem over, meer bepaald op zulke wijze dat hij over de meest uitgebreide en efficiënte bevoegdheid beschikt om daaromtrent alle maatregelen tot zijn nut en voordeel te treffen. En opdat dit besluit van Onze genegenheid en gulheid zijn onschendbare en definitieve bevestiging bekome, ondertekenen Wij het eigenhandig en bevelen Wij het te verzegelen met Onze ringafdruk.

Volgt de handtekening van de Hoogverheven Keizer Lodewijk de Vrome.

 

Ik Hirminmaris, secretaris, bevestigde samen met Fridigius, de juistheid van dit document. Gegeven op de Nonen van februari (5 februari) in het voor Christus voorspoedige 19e regeringsjaar (832) van de zeer Vrome Hoogverheven Keizer Lodewijk, Indictie X.

Gedaan in naam van God en tot heil van allen in het Koninklijk paleis te Aken. Amen.

Fonds Clabots

Het Fonds Clabots

Inleiding

 

Albert Clabots was een gedreven heemkundige die veelvuldig gepubliceerd heeft in het tijdschrift Zoniën van de heemkundige Kring de Beierij van Overijse. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met opzoekingen rond de familie CLABOTS en dit over het hele land, maar ook in Nederland, Luxemburg en Duitsland.

Aangezien de naam Clabots vooral in het Brabantse en specifiek in Overijse talrijk teruggevonden wordt, is in dit archief nogal wat heemkundig materiaal uit Overijse aangereikt. Materiaal dat betrokkene vooral na 1980 ook expliciet voor Overijse begon te noteren. Zijn warme vriendschap met die andere grote heemkundige uit ons dorp, dokter Raymond Denayer, is hier wellicht niet vreemd aan.

Daarnaast publiceerde hij ook enkele overzicht artikelen m.b.t. de genealogie van de familie Clabots en rond enkele onderwerpen die hem boeiden zoals de papiermolens in Brabant en het gemeente-archief van Overijse sedert 1830. Publiceren gebeurde in diverse tijdschriften zoals de Vlaamse Stam, Brabant Chronicle, heemkundig tijdschrift Huldenberg, Eigen Schoon en de Brabander en uiteraard ook het tijdschrift Zoniën van de Beierij van IJse in Overijse. Een reeks van overdrukken van deze artikels bewaren we eveneens in dit fonds.

Ook vonden we een reeks studies terug van Westvlaamse families uit het Kortrijkse. Dit hoeft ons niet te verbazen aangezien betrokkene als ingenieur jaren tewerkgesteld was bij Bekaert in Zwevegem. De heer Clabots was ook jaren werkzaam in het V.V.F. (de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde).

Het archief kon onze belangstelling ook weerhouden omwille van de aanwezigheid van interessante briefwisseling met heemkundigen, vooral uit de provincie Brabant. We citeren deken Davidts van Tervuren, dr Raymond Denayer, Guy Vande Putte, Francis Stroobants en vele anderen.  Ook zijn omvangrijk opzoekwerk in de schepengriffies en het notariaat van Overijse vormen een belangrijk onderdeel van dit archief. Albert Clabots gaf ook een reeks lezingen over heemkunde op de Kortrijkse Radio in 1945 -1946 en liet herover een historisch interessant dossier na. En er zijn nog meer verrassingen in dit archief!

De eerste nota’s, briefwisseling etc. die we terugvonden dateren van voor de Tweede Wereldoorlog. Het archief eindigt met de dood van de heer Clabots. Bij zijn overlijden werd een uitvoerig jubileumnummer aan hem gewijd door de heemkundige Kring de Beierij van IJSE.

Bij zijn overlijden wisten echtgenote, zoon en dochter geen blijf met al die oude papieren van echtgenoot en vader. Het hele archief verhuisde dan maar naar zijn goede vriend dokter Raymond Denayer. Kort na diens overlijden in mei 2005 verhuisde het hele fonds naar diens goede vriend Piet Van San, die er deze inventaris over opstelde en gelukkig was om in 2012 het geheel ter beschikking te kunnen stellen van de vzw Beierij van IJse. Het Fonds Clabots is eindelijk thuisgekomen en kan nu opengesteld worden voor het grote publiek.

Uit piëteitsoverwegingen wordt de briefwisseling van de heer Clabots met actoren van de heemkunde in Overijse, niet vrijgegeven.

Piet Van San – winter  2011 – 2012

We deelden het fonds als volgt in:

 

Deel I.        Themae

 

Deel II.       De familie Clabots

 

Deel III.      Genealogie van diverse (vooral Westvlaamse) Families

 

Deel IV.      Gedrukte publicaties van Albert Clabots

 

Deel V.       Nota’s m.b.t. opzoekingen in de Schepengrifies van Overijse

 

Deel VI.      Nota’s m.b.t. opzoekingen in de Notariaat archieven Brabant m.b.t. Overijse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  I                Themakaften

 

 1. Justus Lipsius zijn geboortehuis

–  Nota’s over de brand in te Overijse op 3 november 1548

–  Nota’s over de devolutie geschiedenis (1536-1558) van het huis van J.L.

–  Uitspraken van Justus Lipsius i.v.m. zijn geboortehuis

–  Devolutienota’s van he this van Justus Lipsius tot 1754

–  Tekst inwijding borstbeeld Justus Lipsius en gedicht Prudence van Duyse

–  Briefwisseling tussen de heren Clabots en Denayer over het huis van Justus Lipsius en het

afwijkend standpunt hierover t.o.v. dhr Vande Putte

– Kwartierstaten Justus Lipsius

 

2          De samenstelling van het kanton Overijse

–  Nota’s over de samenstelling van het kanton Overijse tussen 1790 -1830

 

 1. Album Pastorum

–  Kopie van de lijst van de pastoors van Overijse uit het Album  Pastorum (Goetschalckx)

–  Aanvulling bij uitgangspunt van Verbesselt, uit Chronique de Brabant, Bourgeois

d’Overyssche, XVIe eeuw

 

 1. De Halle van Overijse

–  Nota’s uit het handschrift 3288 van de bibliotheek van Gent

–  Nota’s Koninklijke bibliotheek, Goethals 1636,

–  Nota wapenschilden Van de Nesse, Schaetbroeck, Clabots, Bersels choore met altaar Sint

Elisabeth, grafstenen enz.

–  Nota: Waar vergaderde de wet tussen 1690 – 1699 ?

–  Vrijheidshalle – wanneer gebouwd – Middeleeuws Onderwijs (Boulange)

–  Halle, stenen huys

–  Wapenschild van Overijse in 1636

–  Halle, wapenschild, handschrift 1636

–  Een ijzeren kruis in de Sint Mertenskerk in 1665

–  Wapenschilden Charliers in St Mertenskerk in 1776

–  Gift van een biechtstoel in 1714

–  Wapenschild Henricus Stevens

–  Boulange Petrus – onderwijzer

–  Wapenschild van Messiere Anthoine de Berselle, seigneur d’Yssche in 1574

–  Wapenschild Justus Lipsius

 

 1. Withem – Van Bersele

 

–  In de rekeningen van Overijse uit 1446 -1447

–  Patentbrieven van 20.10.1501

– Overdracht van goederen te Overijse – Joris Van Beerssche, 1493

–  Leenhof van Brabant – Honorine van Witham, 1585.

–  Zegel van Simon Charliers (1593 – 1614)

 

 1. Bisdom

 

– Nota’s uit het cijnsboek (1672) van de familie de Rivière …..

– Bepalingen i.v.m. de scherrewerremolen

hof te Nederhem, Scheysbergh, etc..

– Cijnsboek Bisdom vanaf 1594, veelgegevens over de Scherrewerremolen

– Fellenort, de croone, ter borcht, rooversvijver,Nederhem ‘ sherenstraete

 

 1. Van Essche Hubert

 

–  Aumonier Militaires Belges 1914-18. Van Essche Hubert Vital

 

 1. De eerste druivenserre in Overijse door een Clabots?

 

– J. Clabots druiventeler, brief van M. Derom 1990.

– Atlas Cadastrale – tableau indicatif en matière Cadastrale, kopie van slechts enkele bladzijden (tot Clabots).

 

 1. Een borreput in Maleizen

 

– Proces verbal de borinage (met een mooie situatieschets) 1913

 

 1. Jaargetijde Clabots in Terlanen

 

–  Kopie zitting kerkfabriek Terlanen 1924, m.b.t. een Clabots

–  Brief Frans Cuykens  (pastoor Terlanen)  1.03.1986

 

 

 1. De eigendommen van Overijse in het Ancien Régime

 

–  Studiebundel

–  Nota’s voor een artikel terzake

 

 

 1. De dorpskeure van Overijse 1399

 

–  Opmerkelijke bespreking van deze dorpskeure en met name waar de Hofvaart voor 1492 plaatsvond (Vilvoorde, Leuven  of …).  Uit Eigen schoon en de Brabander, XVIII, 1938, Dorpskeure van Overijse, Strubbe E.

 

 

 1. De familie Rigaux in de 19e eeuw

 

– Kopies van studies door G. Vandeputte over deze familie

 

 

 1. Provincie Brabant en Overijse 1814 – 1828

 

–  Nota’s  A.R.A. 405/406, vanaf 1814  (2 p.)

 

 

 1. De reizen van Maximiliaan en Philips de Goede in de Nederlanden

 

–  Nota’s o ver de van Philips de Goede doorheen de Nederlanden, vel gegevens met betrekking tot zijn verschillende verblijven in Waver

 

 

 1. De poorters van Overijse

 

–  Lijst van de poorters en de opmerking van Clabots over de foute veronderstelling dienaangaande van Verbesselt.

 

 

 1. Diverse familiepapieren Clabots

 

– Originele briefwisseling voor 1950 met Westvlaamse heemkundigen (Verhoestraete, De Tienne,)

– Afschriften van diverse akten etc.

 

 

 1. Zoniënwoud

 

– Nota’s over de afbakening van he Zoniënwoud (1575)

– Bosbeheer in Brabant

– Diverse nota’s (ook Roodklooster betrokken)

– Woudmeesters van Brabant

–  Houtvesterij

 

 

 1. De familie de MADRID

 

– Volledig bundel met nota’s en uitgeschreven teksten over de familie De Madrid

 

 

 1. De conscriptie van Overijse

 

– Uitgeschreven nota’s over de opeising van de doopregisters door de Fransen (1793-1814) bij pastoor Dierckx

 

 

 1. Drama op 21 april 1734

 

– Nota’s m.b.t. drie inwoners uit Overijse die gestikt zijn in een put of steengroeve; Stroobants, Van Malder en Niklaas Min

 

 

 1. Anholt – Salm Kirburg

 

– Volledig bundel met briefwisseling, nota’s etc.. vanaf 1736

 

 

 1. Lijst van de middeleeuwse notarissen van Overijse

 

– Handgeschreven lijst met vermelding van de nummers van hun archieven in het fonds van de notarissen op het Rijksarchief en de jaren waarop ze betrekking hebben.

 

 

 1. Eizer

 

–  Studiebundel met handgeschreven nota’s uit diverse archieven

–  Leenhof van Brabant, procesnr 1961, EIZER, nota’s, copies originele stukken

–  De banden met Sint-Stevens Woluwe

–  Kaartje Duisburg Eizer (fotokopie)

–  Nota Onderwijzer Van Essche

–  Artikel: Jeugdherinneringen aan Eizer (handgeschreven)

–  Handschriftelijke bronnen – een overzicht

–  Chronologische nota’s vanaf 1599

–  Nota’s uit het Parochie archief van Overijse

–  Schepen van Eizer in 1622,

–  In bezitname Eizer (Heer Ernest van Rivière)

–  Nota’s 1703 (uitleenhof van Brabant)

–  Leenhof van Brabant, nota’s Eizer voor de periode 1682

–  Inlichtingen familie Van der Noot

–  Nota de Rivière

– Bunders land op de Bisdomme

–  Duivelsputte, den Ingel, Ter Borcht,

–  Yseren

–  Artikel over het geslacht de Rivère

–  Yseren kapel

 

 

 1. Clabots in Bakenbosch vanaf 1477

 

–  Nota’s Clabots in de 15e en 16e eeuw

–  De familie Clabots in rekeningen en akten Sint Goedele Brussel vanaf 1477-  Veel toponymisch materiaal: Bakenbosch (1392!), Paddestraete, Soniën, Hertstraete, Stachs pleijne, de eerste pael, Stakenborch, Roekelooswert, Houwervelt, Borrestraete, capelle van Marleysen, Pitheye Bosch, Roekeloosborre, thoefs coker, metten winckelhaeck een stuck lands, cleyn houwersvelt;

–  Copie m.b.t. de tienden van Terhulpen

 

 

 1. Invoeren van de registers van de burgerlijke stand in Overijse en Hoeilaart

 

–  Volledig studiebundel

–  Uitgeschreven overzichtsartikel

–  Studie van de bevolkingscijfers tot 1958

 

 

 1. Goethals (1878) confr Overijse

 

– Volledig studiebundeltje met tal van bronvermeldingen, een stamboom van de familie Yssche (beknopt enkele generaties)

 

 

 1. Tervuren

 

–  Studiebundel

–  Opzoekingen met betrekking tot meester Boulange

–  Artikel van Geuzenkerkhof tot het Kisteveld

–  Kopie Popp kaart Tervuren (A4 formaat)

–  Briefwisseling met heemkunde kring Sint-Hubertus, met o.a. handgeschreven brief en kaartje van deken Davidts.

–  Nota’s schepengriffie 1739 – 1788

 

 

 1. Omvangrijk bundel Rekenkamer – Yssche

 

–  Studiebundel

–  o.a. Eizer, cleyn coedal, Rogier bossche, Nederhem

–  Afpaling van de bossen in Eizer

–  Belangrijke nota’s NEDERHEM

–  Papier – en slijpmolen van Linckebeeck

–  Roekeloos 8 bunder lant nu Haeckbosch

–  Willem van Stakenborch is molen te Tombeek en te Rozieren

–  Roggemuelen en Moudtmuelen in Hoelilaart rekenkamer 4485)

–  Rekenkamer 12712 van 9.6.1601 f° 50, gevange van toverij en te leggen ter scherper examinantie Marie Clabots

  Meier van Vilvoorde en de hofvaart van Overijse

– Farendijs en Moelenpas in Hoeilaart

– OLV  Jesus Eycke, Hynxtenberghe, Tombeke, veeweyden Tombeek

–  La Hulpe,

– Sadelberch, Solheyde, Henrickx bos, Vronenberg, Bakenbossche, galgevelt, cortevelt, de grote trappen, Hagaert, Groot sadelberch, dam van mennensvyver

 

 

 

 

 

 1. Huwelijkskontrakt Hertog Jan I van Brabant

 

–  Uitvoerige nota m.b.t. de tijdsomstandigheden waarin het huwelijk van hertog Jan I met een dochter van de Franse koning Lodewijk I plaatsvond.

–  Met o.a. de exaustieve behandeling van de douarière van zijn aanstaande echtgenote waarin Overijse begrepen is, met een opsomming van deze goederen ten onzent.

 

 

 1. De begrenzing van de ammanie van Brussel

 

–  Nota over de grenzen van de oude ammanie van Brussel, naar Bonenfant

 

 

 1. De familie Clabots in Brussel

 

–  Bundeltje met nota’s over de familie Clabots in het Brusselse en de eigendommen die ze daar verwierf (1400- 1600)

–  Kopie van één van de oudste vermeldingen van Clabots (voor 1300)

–  Uitgeschreven nota’s i.v.m. d aankoop van huizen in Brussel door Clabots van de abdij van Affligem

 

 

 1. Verkoop van de heide in Rozieren (1772 – 1773)

           

– Bundel met uitgeschreven nota’s m.b.t. de verkoop van de heide van Rozieren, met een copie van de originele akte.

 

 

 1. Melaatsen in onze streken

 

–  Studiebundel bij zij publicaties over de melaatsen van Overijse die naar Ter Bank (Leuven) werden overgebracht.

–  Originele briefwisseling met dhr Van Pé (Huldenberg) hierover

–  Artikel Melaatsen in Tervuren (Maurits Wijnants)

–  Afbraak van het lasaris huis tussen de Roose end e eigendom Van Doornick in Overijse

–  Kleding voor de melaatsen kopen in Overijse

–  Ziekhuis neven de wech van Yssche naer Rozieren

–  Zieckhuyse van Rozieren

–  Briefwisseling met de heer Vanoppen

–  Krantenknipsels melaatsen

–  Nota’s over de melaatsenhuizen van Terbanck, Rumpst, Ieper,

–  Artikel: V. Lahaye, De Lazarij Terbank

–  Nota’s proces in 1543 Gasthuis Overijse en Kamerijk over een melaatsenhuis

–  Nota Leprozerijen in Vlaanderen

–  Lijsten gemaakt door Clabots van de melaatsen in Terbank opgenomen.

 

 

 1. De familie IPS

 

–  Briefwisseling van Clabots met Jan Calewaerts, dhr De Lobel- IPS

 

 

 1. Hedendaags gemeente archief

 

–  Nota Openbaar vervoer in Overijse 1904 – 1914

–  Electriciteit in Overijse

–  Handgeschreven inventarissen van beraadslagingen gemeenteraad en Schepencollege

–  Kopies contracten door de gemeente afgesloten

–  Nota’s verlenging tramlijn Ouderghem naar Overijse

–  Diverse nota’s aanleggen telefoon –telegraaf –en tramlijnen, begin 20e eeuw

– Overzicht schepenregisters vanaf 1821.

 

 

 1. Hoe schrijf ik de geschiedenis van mijn gemeente?

 

–  Studiebundel

–  Overzicht en leerteksten diverse schriften

–  Oefeningen en werkteksten

 

 

 1. Bundel Landbouw in de middeleeuwen

 

–   Nota geschiedenis landbouw in België, naar Lindemans

–  Kopie artikel: De weiden van de dorpsgemeenschap, de gemene weide of Vroente.

–  Boekweit (artikel)

 

 

 1. De familie Verheyleweghen

 

–  Volledige familiestudie vanaf circa 1500

–  Aparte gedrukte nota’s voor Lennick en Ukkel

–  Samenvattingen en kwartierstaten

 

 

 1. Ouderghem

 

–  Gestencilde scriptie over de Ontwikkeling van het wegennet in Ouderghem, met tekeningen, plannen, kaarten etc…, de aansluiting met de ‘halve bareel’ in Jezus Eik, etc.

 

 

 1. Tombeek

 

–  Een volledig studiedossier

–  Artikel Ferdinand Brunswick-Lunebourg geboren in Overijse 17.06.1666

–  Terdek leenhof van Brabant, nota’s vanaf 1527

–  Ter Dyck en de familie Wouters

–  Proces tegen de hertog 1773 -1774,

–  Proces tegen de Prins van Salm, 1782-  Verkoop van de Heide – 1774 etc.. en alle

processen die hiermee samenhangen

 

 

 1. B.N.R.O. (Belgische Nationale Radio Omroep)

 

–  Albert Clabots gaf in de jaren 1946-1947 een reeks lezingen op de gewestelijke Radio van

Kortrijk. Hierover is een bundel bewaard gebleven. Ook historisch interessant!

–  Loonboekje 1946 met prestatielijst en vergoedingen

–  Briefje Kortrijk 4.10.47 met stempel van de nationale Radio Omroep

–  Tekst lezing 29.09.1947‘ De Kortrijkse Wezenrij’ en briefje 29.04.1947

–  Overeenkomst over en lezing over Minister A. Delbeke 17.03.1947

–  Kroniek Westvlaamse Wetenswaardigheden, lijst (2 pp.) van de behandelde onderwerpen

tussen april 1945 en december 1946.

–  Enkele handgeschreven nota’s m.b.t. het voorgaande. Op verso van één van deze nota’s

staan ook de gedrukte voorwaarden onder dewelke B.N.R.O.  Kortrijk samenwerkte met

kunstenaars

– Tekst lezing ‘Karel de Flou en zijn Woordenboek de Toponymie’ op 7.2.1947

–  Brief BNRO op 7.2.1947 aan Clabots

–  Brief lezing Karel de Flou, 6.1.1947

–  Tekst van de lezing over ‘Het Repertorium van Vlaamse Familie –of Sibbekundigen’ op

9.2.1946.

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 2.12.1946

–  Loonboekje 1945 (één bladzijde)

–  Brief Clabots 0.10.1946 m.b.t. lezing ‘Westvlaamse Wetenswaardigheden’

–  Tekst van de lezing op 28.10.1946 over Jules van Praet, minister van koning Leopold I

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 15.10.1946

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 17.09.1946

–  Tekst van de lezing in twee delen op 26.8.1946 en 30.9.1946 over ‘ De oude parochie

registers van Westvlaanderen’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 8.8.1946

–  Briefje 1.8.1946

– Tekst van de lezing van 29.7.1946 over ‘Plaatsnamen van Frankische Oorsprong in

Westvlaanderen

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 177.1946

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 15.7.1946

– Brief Clabots aan BNO op 8.7.1946 m.b.t. de volgende tien spreekbeurten

– Brief BNRO vn 26.6.1946 aan Clabots – nieuwe bijeenkomst

–  Kroniek Westvlaamse Wetenswaardigheden, lijst (2 pp.) van de behandelde onderwerpen

tussen april 1945 en 29 juli 1946.

– Briefje met onderwerpen, handgeschreven.

– Brief Clabots 21.6.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing van 17.6.1946 over de ‘Brugse Poorterij’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 3.6.1946

–  Brief Clabots 10.5.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing ‘ De Westvlaamse familie Rodenbach

–  Brief Clabots 28.4.1946, tekst lezing

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 18.4.1946

–  Brief Clabots 22.3.1946, tekst lezing

– Tekst lezing ‘Geselles voorouders’

– Brief BNRO (op oud en doorstreept briefpapier van BIRO) 19.3.1946, aangeworven!

–  Brief Clabots 7.3.1946, tekst lezing

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 1.3.1946

–  Brief BNRO (op oud en doorstreept briefpapier van BIRO) 5.3.1946, aangeworven

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 21.2.1946

– Rondschrijven BNIRO 11.2.1946, maatschappelijke zekerheid en regularisatiebriefje

–  Brief Clabots 7.2.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing ‘Familienamen van Franse oorsprong in Westvlaanderen’ en enkele

handgeschreven nota’s hierover

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 16.1.1946

–  Brief Clabots 10.1.1946, tekst lezing

– Tekst van de lezing op 7.1.1946 ‘De betekenis van het Slosse fonds voor de familiekunde’

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 24.12.1946

– Brief BNRO 16.11.1945, bijeenkomst betrokken medewerkers

–  Brief Clabots 31.8.1945, tekst lezing

– Visitekaartje Prof Van Molle 26.7.1966

– Brief KUL op 12.7.1966 (afstand van zijn nota’s over de edelsmeedkunst in het Kortrijkse)

– Brief lezing ‘De geschiedenis van het ambacht van de Goud –en Zilversmeden van Kortrijk’

– Brief over overeenkomst van 22.08.1945 en de overeenkomst zelf

– Brief over de lezing ‘De Buitenpoorters van Kortrijk’

– Brief BNRO 4.7.1945 – verplaatsing van het programma

–  Overeenkomst BNRO- Clabots van 29.06.1945

– Tekst van de lezing op 9.7.145 over de ‘ Buitenpoorterij van Kortrijk

– Postkaart BNRO aan Clabots op15.5.1945

– Tekst van de lezing op 22.3.1945 over ‘Westvlaamse Familienamen’

 

 

 1. Volkstellingen in Overijse

 

–  Studiebundel

–  De telling van 1783 analyse en kopie van het originele handschrift

–  Tekst artikel en sommen van de tellingen per wijk

–  Nota visitatiebezoek van 1732 aan Overisse

–  Nota visitatiebezoeken van 1683, 1732, 1722, 1772 en 1774 aan La Hulpe

–  Sebastianus Stas

–  Gegevens m.b.t. Duisburg Ukkel, etc.

– Verwijzing naar een lijst van begijnen in de stad Brussel

–  Ontvangsten van de ontvanger in Waver

– Kerkelijke rechtspraak en haar evolutie

– Hoeilaart en Clabots 1497 – 1533

 

 

 1. Inventaris Overijse in het Aartsbisschoppelijk archief Mechelen

 

– Handgeschreven lijst door A. Clabots

 

 

 1. Terlanen

 

–  Nota erfgenamen Laureys Clabots en Elsabeth Schoefs op 15.07.162

–  Testament Carolus Vandervost

–  Gebroeders Clabots in Terlanen 1554 – 1688

–  Handgeschreven uitvoerige nota ‘stam van Terlanen’, gevolgd door bladzijden nota’s uit

de schepengriffie (meestal) ook over anderen

 

 

 1. Clabots en een beetje Justus Lipsius in Leuven

 

–  Nota’s m.b.t. de woonst van Justus Lipsius in Leuven

–  Diverse briefwisseling et gelijkgezinden, uitgevers en Rijksarchief

– Nota dr Denayer  (i.v.m .keukenlatijn voor een bepaalde bron)

–  Clabots i-aan de unief in de Middeleeuwen

–  Cholera epidemie in Leuven in d 19e eeuw

–  Nota: wie valt onder de wethouderen van Leuven: oa. Schaetbroeck en Stockhem, Yssche

en Rosières in Overijse

–  Nota’s Heverlee

–  Pampiermolen in Egenhoven

–  Diverse brieven van de stad Leuven (familie Clabots – stamboom onderzoek)

–  Handgeschreven brief van J. Rentmeesters

–  Tientallen nota’s over de Clabotsen in en rond Leuven

 1. Dossier Vondelingen

 

–  Brief Clabots, 1992, over vondelingen en Clabotsen die vondelingen in huis hadden

–  Brief de Lelys – Daems, 1992, vondelingen Overijse

–  Copie Lijst vondelingen 1785 – 1786

–  Burgemeester van Jezus-Eik aan de prefect van het departement – vondelingen

–  Bronopgave voor onderzoek vondelingen – handgeschreven door Clabots

–  Uitvoerige studie en tellingen op de vondelingen in Brabant

–  Kopie van het reglement op de vondelingen in Brussel, 1686

–  Onderhoud van de vondelingen (per gemeente in Brabant

–  Hospices voor verlaten kinderen, onderhoud en tellingen etc..(bundeltje)

–  Brussel bundel

–  Diverse auteurs of archieven – nota’s

–  Naamgeving in Brussel

–  Nota’s Alsemberg, Beersel, Droogenbos, Dworp, Linkebeek, Sint-Genesius Rode,

Sint-Kwintens Lennick, Sint-Pieters Lennick

– Handgeschreven nota: ESB  Vondelingen en Vondelingen kinderen

–  Nota’s mortaliteit in Brabant in de 17e e 18e eeuw

–   Inleiding tot de demometrie

–  Artikel kindersterfte

–  Artikel mortaliteit en onder ontwikkelde landen J. bourgeois –Pichat

–   Vondelingenhuis en Sint-Goedele

–  Bonenfant, Une enterprise d’exprtation des enfants, 1930

–  Artikel: Le Problème des enfants trouvés à Bruxelles au 17e siècle. Société Royal

d’ Archéologie de Bruxelles, avril 1950

–  Scholiers, artikel Geschiedenis van de Vondelingenbak in Brussel

–  Brief van Albert Van Lil, met opgave (5 pp) vondelingen Vorst

–  Nog enkele diverse nota’s en artikel

 

 

 1. Barelen in de Middeleeuwen

 

– Bundel in voorbereiding van de bijdrage die Clabots over de Barelen van Overijse publiceerden met kopie van tal van originele stukken uit het rijksarchie

 

 

 1. Bundel hedendaags gemeente archief Overijse 1822-1886

 

Omvangrijk bundel met alle nota’s die Albert Clabots nam uit het hedendaags gemeente archief in de periode 1822 – 1886. Hij noteerde zowat alles wat dienstig kan zijn voor heemkunde gaande van (niet exaustief) :  Namen, Veldwachters, alles over het Onderwijs, Kluizenaarswoning, molens, nachtwacht, erevlag, wapen van de gemeente, den Hemel, de Kluis, carnavalreglement, de Post,  de gendarmerie, verkiezingen, Justus LIpsius, Brandweer, Bestrating, Ontvangsten, Belastingen, secretaris weddes, banken, gehuchten, Terrest, Harmonies en Fanfares, de Barelen, Budgetten, het Nieuw hospitaal, de Dreef, Diligenties, verlaten kinderen, de Pest, Hospice, restauratie Lipsiushuis, altaar van Sint-Martinus, tuinbouw, 

 

 

 1. Uittreksels uit de registers van de doopakten overlijdensakten – 18e eeuw

 

Omvangrijk bundel, met enkele originele attesten. Achttiende eeuw, enkele originele attesten in het bundel aanwezig. Vooral de families:

 

Clabots, Puttemans, De Coster, De Both, De Pré, Vander Letten, Deman, Wittebols, Taymans, Bransom, Spreutels, Van Mour  (sic), Van Tuycom, Blanpain, Hernalsteen, Van Daelen, De Vis, Sterckx, De Prez, Van der Kelen, Michiels, Olieslaghers, Smedts, Crabeels, Van Moer, Van Obberghen, Budens, Grovens, Vande Schriek, De Nijs, Charlier, Faigni,  Struelens, Van der Veken, Houwaerts, Kips, Van den Daele, La Haye, Mees, Mouriau, Strobants, Van Eyck, Booischot, De haes, Godefroy, Luppens, Vanderzeypen, Gillyns (in Eizer), Christiaens, Vander Cammen, Alsteens, Bolanger, Materne, Bergiers, Slaghmuylder, De Cock, Landeloos, Van Keerberghen, Van de Velde, Van Billoen, Bransons, Van Keirberghe, Van Overstraete,Guns, etc.

 

 

 1. Volkstellingen in 1693

 

–  Geen Overijse.  Gezocht in deze volkstellingen naar de naam Clabots. Betreft o.a. de gemeenten: Arendonk, Beirendonck, Austruweel, Baarle Hertog, Beerse, Turnhout, Berchem, Beredrecht, Bevel, Boom, Borgerhout, Borsbeek, Bouchout, Bouwel, Brecht, Broechem, Kontich, Deurne, Duffel.  Met een bijdrage met de (gedrukt) bevolkingscijfers voor Brabant.

 

 

 1. De eerste centrales voor openbare electriciteitsdistributie (1885 – 1914)

–  Spreekbeurt door Albert Clabots

 

 1. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

 

– Albert Clabots was nauw betrokken bij de werking van deze vereniging. In 1982 vierde deze zijn 25jarig bestaan. Dit bundel bevat een kopie van alle persartikelen die bij deze verjaardag verschenen zijn over de vereniging.

– De werking van V.V.F Oostvlaanderen – bundel uit 1984

 

 

 1. De grote enquëte in Brabant in 1389

 

–  Spreekbeurt van Albert Clabots voor de Beierij m.b.t. de grote enquete in Brabant uit 1389, gepubliceerd door Bolsée.

–  Dit dossier bevat zijn voorbereidingen voor deze spreekbeurt.

 

 

 1. Albert Clabots en de heemkundige kring van Huldenberg

 

– Dossier met briefwisseling over de bijdragen die Clabots ook voor Huldenberg schreef.

–  Met o.a. de discussies over het doortrekken van de steenweg uit Overijse naar Huldenberg, de Papiermolen en de graanmolen in Huldenberg, etc.

– Ook tal van briefwisseling met het bestuur van Huldenberg over de vereniging, de publicaties, etc.

 

 

 1. De uitwijking naar Amerika in de negentiende eeuw

 

–  Artikel voor VVF

–  Detailnota’s uitwijking leden van de familie Clabots naar de US

–  Lijst van nakomelingen Clabots in de States

–  Bronnen in de literatuur

– Briefwisseling familie Van den berg, Michaux,

– Brief voor L. Verbist m.b.t. Franciscus Clabots, 1899, Wisconsin

– Briefwisseling m.b.t. de Flamish in Wisconsin

– Lijsten van uitgeweken Vlamingen, ook Overijsenaren

– Kopies van publicaties in Wisconsin over de ingeweken Vlamingen

 

 

 1. Opzoekingen rond Justus Lipsius

 

–  Handgeschreven nota ‘Speelhuys Lustus Lipsius en J.F. De Madrid’. Betreft de periode van

1709 tot 1754.

–  De letterkunde van de Middeleeuwen, nota n.a.v. het boek van prof. Van Mierlo.

–  De Wachtendonkse Psalmen (gedrukt)

–  Diverse voorbereidende nota’s

– Ontwerp van artikel voor de Beierij : Waar stond het huis van Justus Lipsius?

 

 

 1. Clabots, de stam van Terlanen

 

–  Volledig bundel over de familie van Clabots in Terlanen over de periode 1554 -1894.

–  Het bundel bevat hoofdzakelijk een tekst die in kroniekvorm is uitgeschreven en zo kan gepubliceerd worden. Daarnaast is er nog een klein bundeltje voorbereidende nota’s.

– Een schat aan gegevens (ook toponiemen) m.b.t. Terlanen.

 

 

 1. Huismerken en sibbetekens

 

– VVF tijdschrift (in memoriam Jan Lindemans)

– Bundeltje briefwisseling 1941 – 1943 over de noodzaak tot systematisch onderzoek naar huismerken

 

 1. Clabots in akten 1450 -1750

 

– In dit bundel wordt een 100 tal akten besproken waarin de naam Clabots aanwezig is.

– Een gedeelte van akten en briefwisseling heeft betrekking op Papiermolens.

 

 

 1. Overijse in het Franse tijdvak

 

–  Een bundel vooral uit de gemeente-archieven, vooral over het onderwijs onder de Fransen

–  Bespreking van de processtukken rond meester Mans

–  Een artikel over het ‘Departement van de Dijle’

 

 

 1. Familiedossier Clabots – anno 1945

 

– Een poging om alle Clabotsen in leven in 1945 op te lijsten over het hele land.

– Kopies van doodsbrieven, prentjes, etc…

 

 

 

 

 1. Ukkel

 

–  Opzoekingen in de archieven te Brussel naar sporen van de familie Clabots, met opnieuw heel wat aandacht voor papiermolens

 

 

 1. Vilvoorde

 

–  Opzoekingen in de archieven te Vilvoorde en Brussel naar sporen van de familie Clabots, met opnieuw heel wat aandacht voor papiermolens. Ook copies van originele akten.

 

 

 1. Provincie Namen

 

–  Opzoekingen in de archieven Van Namur – Namen naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten en briefwisseling.

 

 

 1. Clabots in Nederland

 

–  Opzoekingen in de archieven in Nederland naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Clabots in Anderlecht –Sint Agetha Berchem

 

–  Opzoekingen in de archieven in Anderlecht en Sint Agetha Berchem naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Loonbeek

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Pieters Leeuw

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Genesius Rode

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Sint-Lambrechts Woluwe

 

–  Opzoekingen in de archieven naar sporen van de familie Clabots, Ook een reeks copies van originele akten, briefwisseling en artikelen.

 

 

 1. Antoon Triest en de parochieregisters van het bisdom Gent

 

–  Voorbereidende studie bij een zeergewaardeerde studie over de parochieregisters van het bisdom Gent door Albert Clabots. Bijdrage verschenen in het tijdschrift ‘De Vlaamse Stam’.

 

 

 1. Inleiding tot de genealogie

 

–  Omvangrijk bundel over de studie van de genealogie en zijn bronnenmateriaal

 

 

 1. Thesis Michel Erkens over de parochieregisters

 

 

 1. Papiermolens

 

–  Omvangrijke studie over de papiermolens in Brabant en ver daarbuiten, aparte en

belangrijke map over  de molens in Overijse

–  Papiermolens in Gelderland

–  Opzoekingen i.v.m. papiermolens rond het Brusselse

–  Watermolen

–  Watermael Bosvoorde

–  Papiermolens in België

–  Herismolen in Beersel

–  Papiermolen Huldenburg

–  Molens en molenaars in Overijse

–   Watermolen Hoeilaart

 

 

 1. De grote brand van 1692

 

– Kopie (29 pp.) van de originele akte (schepengrifie nr 10068) uit november 1694 van de auditeurs bij de Raad van Brabant (?) over het verzoek van de Vrijheid van Overijse om steun bij het heropbouwen van hun kerk

 

 

 1. Ongelukken bij de Spoorwegen

 

– Handgeschreven nota over het verongelukken van Corneille Clabos en Felix Crockaert

– Handgeschreven brief van J. Rentmeesters aan Albert Clabots, 1986.

– Antwoord NMBS m.b.t. voormeld onderwerp, 186.

 

 

 1. Gevecht in Huldenberg in 1687

 

–  Handgeschreven nota’s over een vuurgevecht op de markt (de plaetse) van Huldenberg in 1687.

 

 

 1. De Lombaarden van Overijse

 

–  Omvangrijk bundel met handgeschreven nota’s over het verblijf van Lombaarden in Overijse tussen 1250 – 1400.

 

 

 1. Huldenberg

 

–  Zeer omvangrijk bundel met nota’s over de geschiedenis van Huldenberg met gedetaileerde bronvermelding:

–  3 pp. periode 1755 – 1758 over o.a. Andries Clabots, Jan de Volder, Jan Clabots, lange straete, d’ysjaegen, Ganspoel, molterpoel eyck en veldt, renier straete, weybos,caffmeyers Block, heyligh geest delle, dellekens, haeghboschdelle, wijngaert berghe, Jan Feytens, Cornelis Durieux, Geeraert Clarebots, Joanna Teessaerts, Wolfshaeghe,

– Wintmolder, kapelaan van Huldenberg,

– Periode 1772 -1775 met o.a. berghe straete, Clabots famile en aanverwante, Remerstraete, Caffmeyers Block, slanghen bempt, heyligh geest delle, voetweg ter laenen

– Periode 1772 – 1776, met o.a. Toiskens Block,

–  Vertaling akte 10.6.1623 Clabots (kopie van het origineel is aanwezig) pampiermolen

– Proces tegen Sebastiaen Clabots, 1673

– Aankoopakte 1727, pachthof ten spitssenberghe, borrestraete, sinte Jans cappelrije

Bundel Huldenberg en deelgemeenten, 18e eeuw

– Bundel kanton Leuven, rol van Sint Agetha beginnend in 1645 met kopie van een akte

– Bundeltje Sint Agetha Rode Raad van Brabant, verbalen 413, ARA vanaf 1795, lijst met de

beden van 1679

–  Nota’s leenboek der baenderije van Huldenberg 1787-1788

– Nota wisselgeld Anna Theresia Gennst, 1757

– Nota (en kopie akte) Margaretha Clabots e.a.

– Nota, een dagmaal … gelegen boven de Combeke etc…, 1789 en een reeks Clabots en

anderen op NEDERHEM, 1789  (oudste verwijzing  1442).

– Cijnsboek Huldenberg, 1670, op de plaetse, met copie van de akte

– Akte J.J.Janssesn, Catharina Forneville, 1787

– akte Engel Clabots

– Bogaard – Jan van Pede, akte

–  Derfgenaemen van Pauwel Clabots, goederen aan de Combeke

–  Koop Merten de Mol met o.a. Pickendore straete, curelant van Huldeberghe, duyvelspoel,

– Joannes van der vorst in huwelijk Cecilia Clabots,

– Nota, Craps, Guiliam Gilis, etc.

– Zes dagwanden land onder Loonbeek, 1784, cappelrye Sint Nicolaes

– Verkoop van een huys met hof Joanna Van Langendonck, 1787.

– Tussen de langstraete en Eyssche, onder Loonbeek boven de dommelkok, groeneweg,

– Loonbeek boven de Keystraet, nota’s

– de vloet groubbe of haeghbosch delle – Rombout Borremans erfgenaemen

– Op t’ Mortel poelvelt

– regenoten de Reynierstraat

– ten petsuynsberge, t’hof ten berge, 2 bladzijden

smeysberch, scheysdelle, scheysberg,

– regenoten de keystraete, 1787,

– beneden de smeysberg

– 1751, Pacht in Loonbeek

Caelheyde, Ogierberghe, papiermolder,

– 1706, beden, XXe penninghe, smeysbergh,  hoff ten Pittenbergh,

–  1685, overdracht van landen, bossen en vijvers, etc…

– 1688, slijpmolenblock, caelheyde, etc…

– 75 roden bempt genoempt de Groeninck, 1649

– 1665, Jan Cuppens Bergh

– 1709, schuttinghe

– bunderen lant anthoon Coren sone, scheybergh

Langestraete, straete van smeysberghe, etc.  1683,

– bos in de geesendael, 1711, 1 pp. en bundel

– kopie akte 1712

– lant genoempt Cremersbergh

Bors Block, 1719

Pitsenbergh 1719

 

 

 1. Notarissen in Brabant

 

 • Nota’s m.b.t. de regelgeving voor de notarissen in Brabant, 1531 – 1752

 

 

 1. Nota’s m.b.t. de bevoegdheden van de scabini

 

– een heuse studie, naar de nota’s van Byl

 

 

 1. Nota’s Franse Bezetting 1746 – 1749

 

– nota’s literatuurstudie

 

 

 1. Poorters van Overijse

 

–  nota’s 1503 – 1569

 

 

 1. Naamdragers Clabots in de bedeboeken

 

–  nota’s periode 1528 – 1552

–  Clabotsen na 1772

–  lijst aankopen P. Clabots

 

 

 1. School in Terlanen in de achttiende eeuw

 

– nota  2 pp.

 

 

 1. Petrus Boulange

 

–  Nota’s achttiende eeuw, schoolmeester, koster,

 

 

 1. Nota’s m.b.t. een actieve strijd tegen de Oostenrijkers

 

–  Nota’s m.b.t. Philippus Michiels (1798), met verwijzing naar de studie van Carine Willaert

 

 

 1. De familienaam Clabots en de plaatsnamen die ervan afgeleid zijn

 

–  nota’s 6 pp.

 

 

 1. Enkele losse nota’s over weggelt, bareelgelt

 

 

 1. Nota’s m.b.t. geboorten in de familie Clabots 12.9.1792 –  22.9.1796

 

– bundeltje nota’s, achttiende eeuw

 

 

 1. Hoe de schutters van Overijse hun patroon vierden

 

– handgeschreven nota, 1 pp.

 

 

 1. Gillis van Lint, schoolmeester organist, 1621 (Overijse)

 

–  Uitgeschreven nota en copie van de originele akte

 

 

 

 

 1. Priveligie van de Beenhacker

 

– Kopie van de originele akte (1712) van de schepenen van de Vrijheid van Overijse, 2 pp.

 

 

 1. Op zoek naar onze voorouders

 

–  Uitgeschreven nota’s m.b.t. een spreekbeurt gegeven voor het V.V.F., diverse andere spreekbeurten – omvangrijk bundel

–  kopie van diverse akten o.a. met een lijst van beroepen in Overijse, akten vor1300 waarin leden van de familie Clabots vermeld worde, etc.

 

 

 1. Een kind op de Messinck in Overijse in 1717

 

–  Uitgetikt artikeltje op één bladzijde.

 

 

 1. Schoolperikelen in Terlanen in 1890

 

– Tweebladsnota, getypt, m.b.t. moeilijkheden met meester Bruno Duponcheel in Terlanen.

 

 

 1. Ontstaan en geschiedenis van onze parochieregisters

 

– omvangrijk bundel

– diverse uitgeschreven teksten blijkbaar voor enkele spreekbeurten terzake.

 

 1. Familiegeschiedenis

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F.

 

 

 1. Herkomst en betekenis van onze familienamen

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F.

 

 

 1. Het notariaat als bron voor familiegeschiedenis

 

–  nota’s voor een lezing voor het V.V.F

 

 

 

 

 

 

 1. Nederheim

 

De familie Clabots heeft gedurende eeuwen het, reeds lang verdwenen, hof van Neerheim in haar bezit gehad. Een in oorsprong Frankisch hof, uit de eerste reeks van ontginningen in Overijse (dus voor het jaar 1000) volgens Verbesselt. Het hof was blijkbaar gelegen op de grens van Eizer (Overijse) met Huldenberg. Varianten op de naam zijn o.a. Neerhem, Nederhem, Neerheim, etc. Albert Clabots heeft gedurende meer dan veertig jaar gezocht naar degeschiedenis van deze hofstede en zijn familie hierop. In deze map hebben we al zijn nota’s ter zake verzameld. Een omvangrijk bundel waaruit tot op heden (winter 2011) nog nooit uit gepubliceerd werd. De documentatie is dermate omvangrijk dat er aan de hand ervan haast een boekje kan geschreven worden. De verzamelde gegevens bestrijken vooral de dertiende tot de achttiende eeuw. In de onmiddellijke omgeving vinden we ook het goed van Stockhem (eveneens van Frankische oorsprong) terug. Wie neemt de handschoen op?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel II.               De familie Clabots

 

 1. Kaft proces Clabots – Cornelius van Clempen – Inv. St Goedele, met verwijzing naar

het gasthuis van Sint-Elisabeth

 1. Naamlijsten van de familie
 2. Nota’s m.b.t. vermeldingen van de Clabots familie in de provincie Luik
 3. Briefwisseling/nota’s: St Joris Weert, Zolder, Heverlee, Schoten, Hasselt, Huldenberg
 4. Aalst
 5. Kwartierstaat Clabots
 6. Landen en omgeving
 7. Aalst, Gijzegem, etc…
 8. Bierghes, Beez, Corroy Le grand, Grez Doiceau
 9. Carloo als variant op Clabots (Ukkel)
 10. Kanton Leuven, briefwisseling, nota’s etc

– Leenboek Bertem 1762 -1794

– Nederduysborgh 1480 ev.

– Duisborgh

– Korbeek Dijle

– Kortenberg

– Kortrijk Dutsel

– Houwaart

– Tielt

– Ottenburg

– Sint Agatha Rode

– Copies van originele akten en grafstenen

 1. Sint-Pieters Leeuw
 2. Vormen van de familie Clabots
 3. Wapen van de familie Clabots
 4. Antroponiemen Clabots
 5. Clabots in de parochie registers van Overijse
 6. Antroponiemen in Hasselt
 7. Drogenbos
 8. Dworp
 9. Momborch
 10. Elsene
 11. Clabots-Renard te Aalst (met foto’s)
 12. Vorst
 13. Gent – Eecklo
 14. Geetbets
 15. Elewijt – Perk
 16. Cuypers
 17. Weert St Georges
 18. Sint Truiden
 19. Claerbots
 20. Stalle
 21. Watermael – Bosvoorde
 22. Diverse Overijse
 23. Loonbeek
 24. Triest
 25. Sint-Lambertus Woluwe
 26. Nederland
 27. Provincie Namur
 28. Ukkel
 29. Opzoeken van Clabots in kiezerslijsten
 30. Sint Pieters Leeuw
 31. Loonbeek
 32. Anderlecht en Sint Agatha Berchem
 33. Ukkel
 34. Ukkel en Stadsarchief Brussel
 35. Vilvoorde
 36. Doodsbrieven en prentjes van de familie Clabots
 37. Clabots – overzicht familienaam
 38. Clabots versus Mechelen
 39. Clabots versus Limelette

51          Clabots versus Sint Joris Weert ½

52          Clabots versus Sint Joris weert 2/2

 1. Clabots en Sint Agatha Rode
 2. Clabots en France
 3. Clabots en Sint Pieters Rode
 4. Clabots in Watermael – Bosvoorde en eens tukje Huldenberg
 5. Clabots en stam te Ukkel
 6. Kaftje (1948) oudste opzoekingen Leuven, Overijssche
 7. Clabots en Sint-Pieters Leeuw
 8. Zestiende eeuwse akten (foto’s) i.v.m. familie Clabots
 9. Briefwisseling met J. Vermeulen
 10. Diverse briefwisseling
 11. Gezinsbladen
 12. Gezinsbladen
 13. Gezinsbladen
 14. Gezinsbladen
 15. Clabots versus Wavre.
 16. Halle
 17. Geetbets
 18. Elsene
 19. Dworp
 20. Couture Saint Germain
 21. Court Saint Etienne
 22. Corroy Le Grand
 23. Chaumont Gistoux

76 .        Brussel overlijdens

 1. Brussel – geboorten
 2. Braine Le Chateau
 3. Braine L’alleud
 4. Bosvoorde
 5. Bonlez
 6. Blanden
 7. Biez
 8. Bierghes
 9. Baulers
 10. Baisy Thy
 11. Attenhoven
 12. Andenne
 13. Oud Heverlee
 14. Ottignies
 15. Ottenburg
 16. Orp Le Grand
 17. Qoisuercq
 18. Neerijse
 19. Meldert
 20. Marbais
 21. Lillois – Wittezee
 22. Leuven
 23. Lembeek
 24. Landen
 25. Familie Clabots in Overijse
 26. Alsemberg
 27. Beersel
 28. Bossut Gottechain
 29. Hoeilaart
 30. Huizingen
 31. Brussel Sint Katharina
 32. Brussel Sint Goedele
 33. Brussel Sint Gorik
 34. Brussel Sint Jacobs opde Coudenberg
 35. Brussel Sint-Niklaas
 36. Brussel O.L.V. Kapelle
 37. Ceroux Mousty
 38. Dendermonde
 39. Diegem
 40. Drogenbos
 41. Elewijt
 42. Genval
 43. Halle
 44. Korbeek Dijle
 45. La Hulpe
 46. Landen
 47. Leefdaal
 48. Leuven (Sint-MIchiels en Sint-Pieter)
 49. Linkebeek
 50. Marbais
 51. Merchtem
 52. Natoye
 53. Neerijse
 54. Nijvel
 55. Overijse
 56. Plancenoit
 57. Rotselaar
 58. Sint-Agetha Rode
 59. Sint-Genesius Rode
 60. Sint-Joris Weert
 61. Sint-Lambrechts Woluwe
 62. Sint-Pieters Leeuw
 63. Steenokkerzeel
 64. Sterrebeek
 65. Tervuren
 66. Villers La Ville
 67. Vorst
 68. Walhain Saint-Paul
 69. Watermael
 70. Wezenbeek-Ophem
 71. Zaventem
 72. Huldenberg
 73. Familie Clabots in het Rijksarchief – Niet Overijse
 74. Proeve van Familegeschiedenis Clabots, handgeschreven boekversie (?)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  III.     Genealogie (vooral Westvlaamse)

                    families

 

 1. Schape
 2. Van Heilewegen
 3. Blanpain
 4. Enveloppe met Loos, Boulange, Huens, Matterne, etc…
 5. Van de Weghe
 6. Van Spilbeeck
 7. Holvoet
 8. Lorthiois
 9. Huens
 10. Willems Le Clercq
 11. Van Overbergh
 12. Vloebergh
 13. Van den Berghe
 14. Noyens
 15. Van den Berghe
 16. Holvoet II

-17.        Collin

 1. Jacquart
 2. Landeau
 3. Van Ackere
 4. Van Spaendonck
 5. Wouez
 6. Pletinckx
 7. Naveau
 8. Jean Felix Jordens
 9. De Pré
 10. Heylwijgen- Verheywyghen – Haelwyck

 

 

Deel IV          Gedrukte publicaties van Albert Clabots

 

Opgeborgen in een aparte archiefbox.

 

Clabots  A.,     Een voorloper van de V.VF. Vlaamse Stam, jaargang 26, nr  9,  september

1992, pp. 465 – 469.

Clabots  A.,     Leden van de familie (s) Clabots als papiermolenars in Brabant, in Vlaamse

Stam, pp. 139 – 146, echter geen verdere aanduidingen.

Clabots  A.,     Bisschop Triest en de parochieregisters van het Bisdom Gent. Vlaams Stam,

 1. 185 – 194, geen verdere aanduidingen.

Clabots  A.,     De man van twaalf stielen en dertien ongelukken. pp.27 -46, geen verdere

aanduidingen.

Clabots  A.,     Een bouwpromotor in actie te Brussel in de 17e eeuw.  pp.279 – 306, geen

verdere aanduidingen.

Clabots  A.      De Familienaam Clabots.   Overdruk uit Vlaamse Stam, jaargang 16, nr 3 – 4,

april 1992, 101 – 108.

Gerits J.           Ten huize van ir. Albert Clabots., promotor van de familiekundige studie in

Vlaanderen.    Ons Heem, jaargang 45, nr 6, 1991 pp. 223 -228.

 

Clabots A.,     De plaatsing van de Brusselse vondeling op het platteland. Ons Heem,

jaargang 38, nr  2-4, 1984,  pp. 53 -64.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel  V.                         Schepengriffie Overijse

 

De nota’s van Albert Clabots, of althans datgene wat bewaard is gebleven, uit de schepengrifie van Overijse werd in dit hoofdstuk opgenomen. Alle documenten werden in hun organische eenheid bewaard, wat betekent dat sommige dossiers chronologisch, per onderwerp, door de tijd heen zijn opgebouwd, waardoor sommige nummers van de schepengrifie van Overijse meerdere keren terugkeren in dit overzicht.

 

 1. Overzichten

 

A                            Administratie                                                   nr 10034 – 10044

B                             Briefwisseling                                                  nr 10045 – 10052

C                             Verklaringen                                                     nr 10053 – 10059

D                            Uitgaven                                                            nr 10060 – 10083

E                             Burgermeestersrekeningen                      nr 10084 – 10100

 

 

F                             Lijsten                                                                 nr 10101 – 10105

G                            Beden                                                                 nr 10108 – 10166

H                            Rapportboeken                                                              nr  10170 – 10175

IJ                            Weggeld                                                             nr  10255 – 10261

K                             Bieraccijnzen                                                   nr  10262 – 10271

M                           Militie en Politie                                              nr 10272

N                            Openbare verkopen en verhuringen     nr 10976 -10302

OP                         Minuten van allten

 

 1. Schepengriffie

 

In de inventaris op de volgende bladzijde verwijst het eerste nummer naar de map waarin de documenten zijn opgeborgen. Het nummer bestaande uit de letter S en een nummer in 5 cijfers verwijst naar de nummer in de Schepengrifie van Overijse op het Rijksarchief.  

 

 

Schepengrifie nr 10.000 – 10.099

 

 1. Overzichten

 

 

 1. S10034

 

– Vrouw, vrouwe aanwerving in 1712 (met copie van de originele akte)

– 1754, patent van JF. De Madrid

 

 

 1. S10042

 

– Nota’s in verband met bareelgeld met opgave van tientallen referenties

in schepengriffies. Ook diverse bronbesprekingen i.v.m. familiekunde

 

 

 

 1. S10042

 

– 1683, bieraccijns

– aankoop van poeder voor lustspelen, 1722

– 1790, logement voor 1400 keizerlijke soldaten

 

 

 1. S10040-42-43-60

 

– 1671, borgstelingen

–  20.1.1628, beschincken, feestmaal op Sint Sebastiaan

– Cardaen (3x)

– 1498 (vaanaf) verwijzing nar inventarissen en beperkte opsomming

– 1699, instructie m.b.t. het luiden der klokken

– 1657, instructie voor de vorster

– 24.12.1680, marktreglement

– 1680-83, bier

– 22.3.1792, een staak geplaatst, om doorgang van paarden te beletten

 

 

 1. S10053

 

– Moeilijkheden met het orgel in 1677

– Overlijden van schoolmeester orgelist Janssens

– 1694, verzoekschrift meester Boulenger om loon en een woonst

Peeter van den Waayenberghe, coster-onderwijzer in 1695

Jan Ubens verloor drie huizen, camme in de brand

Verbrand huis sint merten, ook eigenaar van ‘de horen’

 

 

 1. S10054

 

– werkzaamheden van de schepenknaap in 1703

– brouwers

– 1724, verkoop van een huis geërfd van pastoor de Bailly om een nieuw orgel te kopen.

Petrus Bolenge

– verzoek van de inwoners van Tombeek

– Plaats onder de camme van het stadhuis wordt school in 1734

Ph. Michiels – Brabants patriot, 1789-1790

– bareelrechten

 

 

 1. S10055

 

– oorlogsrekening (1747-1749) burgemeester ‘de Madrid’

– belangrijk stuk ivm vrijstellling ‘droit de louche (lepelrecht?) copie originele akte

aanwezig naar de rekening van 1548.

Bolengeer solliciteert in 1677

– 1681, brouwen van bier en brandewijn

Jan Hernalsteen stopt ermee als beenhouwer in 1712

‘ het stoeckhuijs, mooie onbekende (?) toponiem

– 1716, herstellen met stro wordt bestraft

 

 1. S10056

 

– kopies van de originele akten verzoekschrift meester Boulange

– nota’s begijnhof

 

 

 1. S10056 – 10057

 

– leveren van gewapende mannen in 1656

– oorlogsuitgaven en rekeningen voor de jaren 1747 – 1749

– bareel OLV ten Bossche (met kopie van de originele akte)

 

 

 1. S10060

 

– 1619, Port Vatlet

– tamboer

caerdaen

– huise sint sebastiaan in 1673

’t schuttershof in 1537

– akte van de drei

 

 

 1. S10066

 

Jan Daems klokgieter

– allerlei rekeningen herstel van de kerk

 

 

 1. S10067

 

– 1692, herstel van de kerk, levering ladders, kruiwagen, berrie

– Logementen

– Schoolgeld

– Accijns

– Bonten Osch in 1692

– Een pot bier kost twee stuivers in 1692

– De camme

–  Klokgieter verblijft in den horen

– Verbod op schouwen

– Belangrijk dossier ivm herstel van de kerk

– 1694, bieraccijns

– Militaren en hun logement te Overijse

– Logeren van de tamboer

 

 

 1. S10068

 

– dossier opbouw van de kerk

– met een reuze banket

– kopies originele akten toegevoegd

 

 

 1. S10069

 

– Branders van calck voor de kerk op 22.1.1694

– 1694, logeren in ‘den horen’

1694, executie door ophanging van G.Coeckelbergh

 

 

 1. S10070

 

– 1687, weggelt

– reparatie van orgel in de kerk

– afrekening van de klokken in 1699

– accijnsen 1699

– schepencaemere twee sleutels

– nieuwe porcessie wegh- Lambert Nots

– vrijheidscamme in 1699

 

 

 1. S10082 – 10087 – 10088

 

– 1692-93, weggeld

– 1692-93, accijnsen

– reparatie na de brand

– 1702, de vier draaibomen gerepareerd

– Proces tegen shertogendael

 

– 1705- 1707 accijnsen

– draaiboom in de Laenestraete

– 1708-1709, weggelt

– reparaties aan de klokken

 

 

 1. S10092 – S10093

 

– plan nieuwe casseide in 1736

– schilderen van den zonnewijzer op de stadhuyse

– zavel laden,schade, etc.

– rekeninghe 1745-1749

– verbod om te tappen voor soldaten

– 1751, 11 ruiten hersteld in de school

– 1745-1746, plafond halle

– inhalen van de jonge prins, rekeningen – Hornes

– steenweg naar Brussel

– Vertier van de militairen uit Overijse

 

S10093

 

– gage van de burgemeester in oorlogstijd

– 1745, ordonnantie aen sr Simon Silversmit van wapens van deze gemeente in massief silver te maken

– 1747, delegatie naar het franse leger

– verbod op hoeren

– maken van de minderbroederscamere

– miliciens (omvangrijk dossier 1746-1749)

– Betaling zilveren wapens

– huur voor Boulange P.

– kokardes voor de militairen van Overijse

 

 

 1. S10095

 

– 1753, nieuwe kasseide Overijse- Wavre

– planten van beukenbomen – maken van zavel op de markt i n 1759

P. Boulange –huishuur

– Borg voor de steenweg naar Wavre

 

 

 1. S10096

 

– 1762-63, weggeld

– cleynen bieraccijns

Boulange schoolmeester

– erf op de merckt ‘den cardinael’

– aanleggen steenweg – een detailrekening

– geschil met Brussel over de casseide

– nachtslot op de bareel in de processieweg 24.10.1772

– klokriemen – reparaties

– aanwezigheid van een afvaardiging uit Overijse te Brussel in 1790

– aanwezigheid van een afvaardiging uit Hoeilaart te Brussel in 1790

 

 

 1. S10097

 

– school, overlijden van Boulange

– bieraccijns

goreelmaecker P. Clabots – reparatie van de klokriemen

– leveren van banken en bert in de school op 16.3.1783

– bareel

– geschil met Francis Stroobants

 

 

 1. S10098

 

– 1786-1787, de vier godshuizen van overijse

– 1786-87, den cardinael

– voorloper van onze muziekmaatschappij?

– 1792, doelpleyn

Kerkehoff in de Begijnenbempt

– Vrijheidsboom in 1791-93

– 1791, schoolhuur

J.B. Mans, ontslag in 1798

– 1793, militairen gelogeert in de school

– 1793, werken aan de glaesen van de school

Judocus de Cock, afdoen van de kruisen

brief van J.B. Mans, copie

 

 

Schepengrifie 10100 – 10199

 

 1. S10101

 

J. Clabots boswachter

Nederhem ( 2 copies)

– 1685, Sint Christoffel gestaen op de steen wech

– lijst van diegenen die capabel zijn wapens te dragen

Boulanger, schoolmeester –organist

– J. Hernalsteens, beenacker

Causdel

Stockemvelt

– Schaetbreockstraete

–  1797, het huis ‘ den hert’

Sint Barbara Capelle

’t Roth in 1797

Cortevelt

’t bergvelt

corenaertsstraete, 1733

lant op den naegaert geheeten de levensberghe

– 1757, scheysberghe

– 1760, Kerselaere

– 1776 en 1789, ‘de horen’

– 1714, ‘ de bonten os’, michiel mertens is waard

– 1796, G. Bosbeeck, onderpastoor van Overijse

– 1757, huys, hoff en schuere camme sint merten

– 1796, Roothuys, rechtover de kercke

Bertel Cooremans, pachter op Nederhem

 

 

 1. S10108

 

– Bede van 1529

Gielis de papiermaecker op BAERSELE

Stas de papiermaecker op GIERBERGE

Hoff te Molenpas

– smisse te vierbeek in 1529

– school

Bakenbos

Jan van Elsbrouck, schoolmeester in 1531

– bieraccijnse

Jan Bornijs nieuwe schoolmeester op 30.9.1529 (met copie akte)

– Chelssche brief

Jan van Elser – schoelmeester en organist in 1537

Bisdom, Tercameren

Anton de Wally, scoolmeester

 

 

 1. S10109

               

– 1537, Bakenbosch

– 1630, ordonnantie van de drei tollen (Laenen-Tombeek-Rozieren) met copie akte

Merten Lips (2 x )

Lazarus huysken

– wijn drinken bij Pieter Van der Spaut

Peeters van der Spaut, proost

Henri van Schaetbroeck, tol priveligie

– school boven de zolder van …

– 1557 gage van de scoolmeestere

– schoolmeester, ook in relatie met het BEGIJNHOF

 

 

 1. S10110 – 10114

 

– Erasmus Adriaens, pachter op ’Ten Nots’

– 1575, ogierberch cauter

– 1715, Henric Vanderkeelen, burgemeester

– wijk Marleysen Bakenbosch, Breedereijcke, Speelberch

 

 

S10111 

 

– 1600, ogierenberch

– 1600, binnenlaeten bede

weduwe Lipsius

– 1609, fonteyne in state te stellen (copie akte)

 

 

S10113

 

Vroenenberch

– 1640, Vrouwenheyde

– Lijsten …

– 1649, wagenvrachten

– 1644, bos bij de witte vrouwen….

 

 

 1. S10115

               

–  Bynneweyck

heynghysbosch

– 1657, caelheyl

– Papier maecker

Vroenenberch

– 1657, witte vrouwe heyde

–  diverse briefwisseling met sommige archiefbewaarders

– Kopie van de originele brieven

– onderwerpen op jaarbasis, overzichten

– nota over het brouwen van bier

– overzicht per pachthof

 

Bedeboeken 1528-1701

– o.a; Petrus Calbots op ‘ter dect’

– drogemolder

– huur van de molen te Hoeilaart

–  1772, Meirlenbergh tiende

– 1771, Cauterstraet tiende

– 1755, lijst aankopen P.Clabots

 

Nummers S10116 – 10166 in één map (hier nummer 27)

 

 1. S10116

 

– 23.3.1659, wittevrouwenheyde

Keteldelle

– 1659, Binnewyck, Bynnewyck

Caelheyde

– de pampiere (n) moilder

Bakenbosch

 

 

S10117

 

– den pampiermolder – Laenen

Vroenenberch

 

 

S10118                

               

Baekenbosch

– 1670, Caelheyde

– papiermolen (aar)

– Wavre, Genval

 

 

S10120

 

– 1679, militaire excursie Hertog Villakermose en smeergeld om er een einde aan te  maken.

– 1679, Sint Christoffel, Jacques Coijet

– Jan Ubens in de camme van Sint Huybrechts

 

 

S10121

 

– Buitenlaeten

– XXe pennning

 

S10122-31

 

– XX e penning –  is het onderwerp van deze bundel

– Buitenlaeten

Nederhem (verschillende keren)

– Pioniers

– Krantenartikel – 3 eeuwen controleurs van de belastingen

– Kopie – plattelandsfiscaliteit in de 17” en 18e eeuw

– Artikel: Alva in profiel

– Tiende penning van Alva

Huis van Justus Lipsius

Speelhuis Justus Lipsius

– 1758, Jan van Schrieck, alias Savelman

Meilenbergh tiende

– 1773, twee rontgasten ipv patrouille

– verhuurden tienden van 1774, met copies van enkele originele akten

 

 

 1. S10171

 

Reeborre

Savelenblock

– 1681, Hendrick Teijs, nu heer van Nederhem

steskens kouter

– Scheybergh

– 1679, Van Meerebeeck, huys ende hoff genoempt ‘de clapschete biertap’

– 1685, savelenblock

– 1681, Geertsbosch

– 1685, smid van Terlanen

– 1699, de molen kelle

– Bartholomees Coremans, pachter van Nederhem

Zeemberch

– De Madrid

– 1699, Groenendael straetcken – putheydeblock

Pietaff, block land

Laserisch huyse (3 x)

Clabots bosch

Nelle beke

Caelheyde

 

 

 1. S10170-10171

 

– 1681, kaelheyde

– vooral Huldenberg

– 1696, Berthel Coremans, pachter Neerhem

– 1674, Sint-Cristoffel heeft een nieuwe waard.

– 1679-1680 in ‘den horen’

– 1689, Sint-Sebastiaan, bij de nederste brugghe

– 1679, camme Sinte Huyberechts

– 1679, ten Norts

– Camme, Brandaris

– J. Bauwens, slothmaecker

 

 

 

 

 1. S10172

 

– 1673, op de halle

– 1675, Jan Hernalsteen, beenhouwer

– 1675, Solheyde, met kopie origineel rapport

–  1676, G. Alsteens, pachter van Nederhem

– 1702, in den iersten huyse ende hoff ‘Moribus Antiquis’

– 1700, Leemberch

– 1700, dorneplate

– Schaetbroeckstraete

– 1696, na verkoop Nederhem door Bomal aan Clabots

 

 

 1. S10173 – 174

               

– 1725, lange delle

– Merten Kimps, alias magere merten

– Jan van Obbergen, alias mancken Jan

hinxtenberch

groenenwegh, horenbergh

 

 

S10174

               

– 1700, Gile van Pee, alias poulain

– originele akte in kopie

 

 

Schepengrifie 10200 – 10299

 

 1. S10244

 

– 24.03.1702 – Lijst van de weerbare mannen te Overijse.

 

 

 1. S10249

 

–  6.02.1713, begrafenis Cathelyn van Navarre, vroedvrouw

– 1731-1781, dossier Petrus BOULENGE, schoolmeester.

– 1731, Basistekst, school in Terlanen.

– Basistekst, Een actieve deelnemer aan de strijd tegen de Oostenrijkers

– 22.9.1792-22.9.1796, jaren I-IV, Opzoekingen geboorten Overijse-Hoeilaart

– Basisartikel verklaring naam Clabots

 

 

 1. S10256

 

– Stamboom Clabots

– 1632, weggelt

– Jan van Meldaert gareelmaker

– 1670-1689, pachtgelden weggelt

– 1768, kopie verpachting weggeld

 

 

 1. S10257

 

– 1690, verpachting van het weeggeld

– idem, onderhoud kasseien

 

 

34           S10258

 

– 1721, weggelt ofte casseye gelt (interessant vooral voor de vrijstellingen)

 

 

 1. S10259

 

– 1760, weggelt ofte casseyengelt

–  1760, Jan Taymans op Terrest

– 1780, accijns bier en weggelt

– 1782, accijns bier en weggelt

–  10.12.1731, herberg in ‘den hert’, Jan Van Billoen stookt er brandewijn

– 1758-1759, verpachting weggelt

 

 

 1. S10265

 

– 1720, kleijnen bieraccijns

– burgemeestersrekeningen tussen 1748 en 1755

 

 

 1. S10268

 

– 1759, accijns op het bier

– 31.12.1774, Johannes Taymans, burgemeester

– accijns op het bier

 

 

 1. S10270

 

– 31.12.1779, accijns op het bier

 

 

 1. S10271

 

– 24.7.1683, prijs van het cleyn bier

– diverse accijns bier

– accijnsboek bier tussen 1691 en 1692

– Bollen grei (?)

– klachten over herbergiers

– Francis Stroobants herbergier in Tombeek

 

 1. S10272

 

– 1747-48, pioneers

– Lijsten

– originele akten in copie aanwezig

 

 

 1. S10273

 

– 11.06.1499, erve van Reynier Alsteens

 

 

 1. S10275

 

– Wie leefde van de tafel van de Heilige Geest in 1754

– Huis ‘de Wildeman’ in de leegheid

– huis ‘Leopoldus’ in de leegheid

– huis ‘de roose’ op de steenweg

– schoolmeester organist Boulange

 

 

 1. S10276

 

– 1.2.1629, verpachting van de tollen van Tombeek

– 27.2.1555, verkoop van bomen te Ijser

– 11.9.1653 met o.a.

 

* Vroenenberch

biesbempt

* weymbosse

* te ros

* rumaeldelle

* beeck velt

* spiegel cauter

* hoff ten spiegel

* leenen delle

* pollaers block

* de laene metten c

 

 

 1. S10272

 

– Pioniers – Frans tijdvak – Overijse

 

 

 1. S10277                 Nota’s m.b.t.  VIJVERS

 

– 15.4.1688, Christiaen Min is cluysenaar, woont in de cluys, krijgt een mantel.

– 27.10.1687, verpachting accijns

– 1686, Sint Cristoffel staat leeg

– 17.5.1678, verhuring veeweiden met o.a. Moth vijver en Rooversvijver- Weg comende van den bisdomme genoemd de Borrestraat en de Borrebos – ten nots

– motte plegh

– 16.1.1679, in den horen

– 15.4.1688, Bruijsdel

– 15.3.1680, brouschdelle bij het hof te Stockhem

– 1678, lokalisering van de bruggen en doorgangen aan de IJse

– kopie van verhuurakte

 

 

 1. S10293

 

–  20.5.1734, een halve bunder land op het grevevelt

 

 

 1. S10294

               

– 21.4.1757, huys ende block lant, ter Laenen aende steenrotse

– 26.8.1756, sterfhuis van Ambrosius Coopmans

 

 

 1. S10295

 

– 4.5.1762, erve van E. Van Billoen

– 14.11.1762, grote verkoop van bomen

 

 

 1. S10296

 

– 24.2.1767, verkoop van schaerhout

– 23.10.1767, verkoop schaerhout van het gasthuysbosch

– 13.3.1764, verkoop van schaerhout in Sint Anna Bempt

 

 

 1. s10297

 

– 27.10.1774 op Esschenen bosch

– 1722, Jan Baptist stoefs pachter op het hof te Nederhem

– 14.11.1771, Carolus de Busscher, actueel molder

 

 

 1. S10298

 

– Verkoop van boomen

– 1778, Borghthoff van de heer De Man in de Heuvelstraat

 

 

 1. S10299

 

– 1781, Peeter Clabots koopt twee Abbeellen

– 1779, ter laene … in t’moillekes

– kopies van de akten

 

Schepengrifie 10300 – 10399

 

 1. S10300 – S10304

 

– 22.1.1785, stuk land solheijde aen den Doorne, regenoten de Postweg

– 3.3.1785, Hendrik Van Billoen, schoenmaker, ‘klein veeweyken’ langs den bempt van notaris J.J. Vandevelde

– 14.11.1764, Ambrosius de Coster en Anne Heyemans, pachter TER SPAUT

– 28.2.1784, herberg ‘de keyser kroon‘ bij Petrus Taymans

 

 

S10301

 

– 1789, Guillaume Cumps  sone Honoré ‘in den hert’

– 28.2. 1788, Guillaume Devis: smit

– Eduardus Van Dam in ‘den horen’

– 1786, Herberg ‘de kroon’ bij Gerard Bergiers’

–  weduwe Kumps in herberg ‘den hert’

– Jan Sterckx in de ‘Bonte Os’

 

 

S10302

 

– 16.2.1792, bareelhouder

– 1791, sieur Guillelmus Godts woonende in den papieren molen bij dat roosen …. loopt een eik

 

 

S10303 

 

– 17.02.1622, Eizer – Bisdom, kopie van originele akte

– 1623, Een vijver aan de grote veeweide

– Verbrande kercke, propositie om speelbergs heyde te vercoopen (farde 1630) na twee branden en miswas vorige oogst.

 

 

S10304

 

– Verkoop huis in IJser van Jan van de Nesse, met stukje familiegeschiedenis, farde 1647

– verkoop van de Swaenpoort in de Leecheyt op 14.09.1649

 

 

 1. S10305

 

– 1652, Bartholomeeus Sevens verkoopt ‘de weldeman’ inde ledichheyt

– beneden den cluijsen vijver

stockhem bosch– een kleine veeweide boven Rooversvijver tussen de Begijnenbempt ende quispelierenbempt.

– veeweijde gelgen tussen de borchtmolen onder Speelberghe

speelbergheheijde gelegen aen de savelborre achter …huis van Clement de ….

Genaamd ‘den doelpleijne’, 6.5.1678

– kopies akten

 

 

 1. S10306

 

– 20.3.1664 loting erfenis, merten forton en Jenneken Taymans (copes akten toegevoegd), met o.a;  ’t stalleken, de gehele messie  met t’ solderke aen de minderbroederscaemere, pruymeblerken, Hooghuys

– 15.6.1668, in de Croone bij Onze Lieve Vrouwe inden bosch

– bundeltje ‘ ter Holst’

 

 

 1. S10308 – S10323

 

–  2.10.1687, Laureys De Rycke komlt vrij na betalen van een fouragie.

–  1681, cijns t.b.v. Ph.Ph; Seigneur de Buisseret

–  1683, ‘t scheewegen nu verbeert block, regenoten straat van scheewege,vermelding leenman Bisdom

–  15.11.1685, huis met camme, hof, etc. boven de kelle, geheten Sint Christoffel, naar de cardaan, ’s heeren warande.

–  14.8.1684, rente te Yseren, terugbetaling door Crnelius de Man van 1600 gulden.

–  22.12.1685, verkoopakte ‘aende de witte borijn op de heide

–  6.5.1986, hof op de Vronenberg.

–  1686, huur molen in Terlanen

–  18.08.1688, verkoop ‘den huyse den Spieghel’

–  22.12.1687, overtreding op het bieraccijns door Jan Hendrickx

–  28.9.1688, wordt ‘de Wildeman’ in de ledichheyt verkocht

– 1687, hofstede geheten ‘Stevensweerdt’ – een bos in de Reutenbeek

– 1687, sieur G. Janssens stadhouder van het hof van de Bisdomme

– 21.2.1682 verkoop van ‘de spieghel’, hof, huis, stal, varkenskot, bakhuis, mest, poort, bij de merckt

–  1.12.1685, rente op ’den horen’, op de steenweg tegenover de halle

 

 

S10310

 

– 29.11.1692, verbrand erf in de buurt van de Ridderstraete, degoidtsput

– 1.4.1692, verkoopakte ‘paepekelder

– 30.11.1692, verkoopakte verbrande erfe ‘den fellenoort’

– 1692, diverse akten i.v.m. afgebrande erven (geen toponiemen)

– 30.5.1693, verkoopakte verbrande hofstede ‘forttuyn’

– 11.3.1693, verkoopakte verbrand huys ‘den Cardinael’, gekocht door de vrijheid, regenoten de verbrande vrijheidshalle, markt en Sint Mertenskerk

– 24.09.1692, verkoopakte ‘Sint-Cristoffel’, tegenover de steenweg, het straatje BLOMBERGH, de Prins etc…

– 22.7.1693, verklaring over ontduiking bieraccijns

– 3.10.1693, akkoord met kasseilegger Bartholomeeus Barijn uit Vilvoorde over onderhouden van steenweg en de zijstraten.

– 30.6.1669 en 23.7.1694, verkoopakte van een verbrand huis ‘de keyser’, in rand genoemd heberge ‘Sint Joseph’. De keyser was gelegen onder de lange kercktrappen dus niets te maken met de brand van 1692

– 4.5.1694, verkoopakte hof te Nederhem

– fondatie van een jaargetijde voor G. Charliers ten laste van de vrijheid, n.a.v. een schenking van 320 gulden voor herstel van de afgebrande kerk

– 7.7.1685, Philips Boulanger, koster van Hoeilaart

 

 

S10311

 

– 14.12.1699, verkoopakte, huis, stallingen inde ‘Bonteschouw inde ledicheijt’

– 1692, diverse interessante akten, m.b.t. de verbrande huizen

– 26.110.1690, ‘schuere met hophoff’ inde corte ridderstraete, later bijgeschreven: nu het huis pastoreel

– 2.3.1697, huis in de overstraete, palende aen ‘de croone’

– 20.2.1699, verkoopakte van een afgebrand goed ‘Sint Merten’ aan de here van Overijse.

– 20.2.1699, tussen de cleynen brugghe en het goed van de prins

– verkoop van een huis palende aen ‘de croone’ door griffier Van schaetbroeck

– 19.7.1698, Judocus de Wint is landmeter – Hof van Blaesvelt (Lindaal) – Eizer, op den steenweg bij de grote trappen

– 18.4.1697, J. Elisabeth Claerbots, geestelijke bejaarde dochter, verkoopt en stuk bos op baekenbosch en een halve bunder land op de vroonenberch –het cooremansblock

– 20.06.1681, import van bier en wijn, Brussel octrooibrief

– 27.6.1692, verkoop van het huis ‘den hert’ op de markt door notaris Jos de Borcht

– 1696, den fillenoort, met afschrift van de volledige akte ten behoeve van het begijnhof.

– 9.12.1699, Hertogendaal conventuale des voorschreve godshuis – verkoop ‘de roos’

– 9.12.1706, terugbetalen gift, herbouwen van de kerk

– 31.8.1701, 147 gulden, Hertogendaal, herbouwen van de kerk

– 22.3.1688, document, geregistreerd in 1702, betreft het lepelrecht te Leuven

 

 

S10313

 

– 20.7.1705, verkoop van saedelbergh block, 9 dagwanden, ten baekenbosch

– 25.2.1707, geldlichting 4350 gulden en 17 stuivers voor fouraregering

– 23.09.1709, verkoop ten Bisdomme aan de Prins van Hornes

– 5.7.1709, verkoop ‘de keyser’

 

 

S10314                

 

– 1712, vermelding van Stockhem en o.a. Antoon van Neerhoff

– 1711, Judocus de Wint, meier van Stockhem

– 18.1.1711, slijpvijver in de buurt van de Puttestraat en de Kauterstraat

 

 

S10315

 

– 1.3.1715 verkoop van een huis grenzende ‘den vogelsanck’, hof van ‘de roose’ aan

de lange trappen

– 4.8.1714, verkoop erf ‘den Wildeman’ in de ledicheijt

– 7.12.1711, verkoop van een dagwand op Vlierbeek

 

 

S10317                

 

– 1720, verkoop van een dagwand op Cleyn Savelbergh en Eselsvelt

– 1723, verkoop erf.

 

S10318

 

– 24.11.1727, Francis de Coninck, paardensmid, voeren van graan naar Terlanen

– 27.11.1727, Ter Laenen

– 14.6.1739, pastoreel huys, scheytstraete, vloetgrobbe

– 27.4.1725, Boulange

– 4.1.1708, herbouw Sint Mertenskerke

– 26.4.1724, verkoop pachthof ‘te Vlierenbeek’, de verkoper reserveert zich de nieuwe steenen kamer,etc …toto zijn overlijden  (familie Blanpain)

– 12.6.1724, Sint Anna Capelle in de clapschette, hagaertsbos of moillepleijn.

 

 

S10319

 

– 3.7.1730, attest B. Coremans, pachter ’t hoff te Nederhem

– 8.3.1738, Terdeckt, de Cruiysstraete

 

 

S10320

 

– 9.4.1733, testament van G.Remy, pastoor van Rozieren

– 20.05.1734, organist, schoolmeester, P. Boulange- 23.12.1734, overeenkomst met Nicolaus Leskens, meester orgelmaeker te Leuven, m.b.t. onderhoud orgel Sint Mertenskerke, 12 gulden

 

 

S10321                

 

– 23.9.1738, Procedure m.b.t. het huis ‘de gruijs’, omtrent het gasthuis tegenover de watermolen van de Rinsbergh en de vrijheidsvesten

– 13.4.1738, het roth bij forme van een beijl

– 13.9.1739, steenweg naar Brussel, akte in 8 pp

 

 

S10322

 

– Vermelding van Jan Mans, koster te Huldenberg in 1740

 

 

S10323

               

– 1745, vervoer van houillie ofte smiskolen

– 29.12.1746, hannegijsbos

– 1749, akte familie Clabots

 

 

 1. S10324 – S10337

 

–  16.7.1751, verkoopakte, huis op de steenweg tegenover ‘de Ridderstraete’

–  1758, akte m.b.t. het Corteveldt

–  1760, verkoopakte ‘ hoff in de heuvelstraete

–  1766, verkoop van een huis op de hoek van de merckt

–  13.04.1769, verkooakte van land in de Clapschest (met kopie originele akte)

–  1777, verkoop van ‘de Roose’ met vermelding van een beperkt aantal devolutiegegevens van dit pand, maar ook getuigenissen, barelen, werken in loondienst etc.

–  18.1.1778, verkoopakte, omtrent Sint Anna Capelle tegen de straete Overijse- Hoeilaar, regenoten de ‘kollestraete’.

–  1780, verkoopakte, achter ‘Swinckels’ nu genoemd de vette warande beneden de willigh, eertijds deel van het hof van Nederhem.

–  4.01.1782, verkoopakte (van weduwe H. Vanderthaelen) aan J.B. Mans van het   Groot Huis,met kopie van de volledige akte en enkele verwijzigingen naar het Begijnhof, Annegijsbos en de heer van Huldenberg.

– 1784, verkoopakte van een huis met bleeckerije inde leegheydt.

 

 

 1. S10340

 

– Nota’s (enkele opsommingen) m.b.t; de POORTERS van Overijse, schepengriffie 10340-10356, voor de jaren 1503 -1569.

– Fotocopie tekst en tekening grafsteen Thomas de Wint in 1726.

– h. waldor, scoelmeester van Yssche in 1492, met copie akte

’t hoff vanden rode

Lips

 

 

 1. S10341

 

– 1510, pacht molen tombeek

– clapschete

– pacht te nederhem

– palmslag

– 1513, verkoop van de scherrewerremolen

– hove ‘van den borch’

– 1514, waterslach, waterval

-1514, clapsectte

– veeweyn

– slachmolen die vergaan was in 1514

– 1516, kapelmester Sint Michiels ter Laene

– 1517, Peeter  spysken, schepen

– 1510, pacht neerhem

 

 

 1. S10344

 

– 1533, doenheye bij de baertsage regenoten straet van baerycken, gehouden van het hof van stockhem

– bakenbosch

– 1533, baerhage

– 1534, deertbrugghe

–  thoeff ter spoudt

– 1544, bos geheeten ’tverbeerde

– 1529, hove ter baersele

– 1529, Aert Albrechts, koster van sint merten

– 1529, Jan van der linden, kapelaan

– 1529, Peeter Mercier, kapelaan

– 1536, den wildeman in de ledicheyt

–  t’ hoff ter rystt

– 1527, witte vrouweheyde

– 1527, ketelbosch

– 1527, craeyendal

– 1527, vleughvelt

– 1527, bij slagersdelle

–  1527, cardaene

– sceyberch

 

 

 1. S10345

slachpleyn

wolfsdelle

houwervelt

dertsschooff

– opden apse

theurdeke op slachvelt

lysreniersbosch

den ryst

beyaers beempt

farendys

steenblock

sbeyers beempt – tbeyers

Bakenbosch

werrekens vijver, begijnen

moelen van ter laenen

molekens velt

lysbeth reniers Block

– poorters van overijse

– stenen huys straete

skokers

reeborre

raapblock

roekeloos

hagaer borre

cleyn saelberch

– 1535, brouwen en bier, akte 281 met verwijzing naar 1479

– 1535, scole

– 1535, deselvelt

Lips

– cardaen

hofstadt (deels van het bisdom)

– 1537, ten putten borre, gehten den goitsput

– hinxtenberghe

– jasmesse (?)

 

 

 

 1. S10346

 

– 1538, Jan Stevens is meier van Ijser

– 1538, scutterscamere

– 1538, de school

– 1538, ter camere

– 1548, dweggelt

willekensbos

hagaert

– 1538, Claes Lips

– 1538, bieraccijns

scutters cam

– scole, scolemeester

Int houwervelt, 1538

– 1538, dertsschooffe

– 1538, lysbeth reniers block

– 1538, vijver bij Farendys geheten werrekens vijver

 

 

 1. S10347

 

– 1547, goidshuisen in de ridderstraete

– 1547, J. van den beede, schoolmeester en organist

– buiten de zwaenpoerte

grooten winckele

opten hofackere

den ketelbosch

inde rymeerschdelle

de brusselse scavije

hof van geert rode

– verkoop hof ter mommaerts

– 1541, verhuur van de zwaenpoorte

– verpachting bieraccijns

– 1541, hof ter baersele

 

 

 1. S10349

 

– 1546, bakenbosch, op de reeborre

– 1546, roekeloosbosch, groot saelberch

– t’ hoeffs van de tempelieren

– 1546, t’ hoeffs te sippelins bij tombeke

– 1546, roekeloosborrestraat, molestraat

– 1546, inden trelhoff ter baekenbosch

– 1541, ter dect

– saelberch

– 1543, jan aerts, cleermakere

– galgenvelt, langs straete naar Maleizen

– 1543, speelberghe

– 1543, roekeloosborre

– 1543, scokershoff

schaetbroeckstraete

– 1544, dertsschooff

scerrewerre

– 1544, jan cuppens, landmetere

reeborre

– ten bakenbosch in cleyn marleysen block

– 1544, speelbergh

– 1545, crauwels horich ten bakenbosch

– 1545, scokershof

– 1545, cleyn saelberch

– 1545, hagaert borre

– 1545, tscythagestraete

– 1545, in doverstraete

– 1545, borchtboogaert

slaechpleyn

– 1545, lijsreymersbosch

 

 

 1. S10350

 

slachmolen in de clapschette

– 1548, detail brand van de fellen oort

hamelstal

– 1548, t’ hoefs cokers cautere

– bosch t’hoeffs vander beverieren oft hagaert

reeborre

Andries vander heyden, timmerman

absinckele

– 1548, willekens bosch

 

 

 1. S10351

 

– palleuse en copie akte

– 1555, Guillaume de ridder wordt meier

– 1547, boichtochte slachmolen in de clapschette

– 1548, hof ten rode

 

 

 1. S10352

 

– bakenbosch

– 1556, in de ridderstraete nevens de vijf godshuizen

– 1549, steenblock op bakenbosch

– 1549, op den dertshoff

– 1549, bredereycken

– 1549, saelbergh

– 1550, blauwen driesch

– 1558, baekenbosch slaechpleyn

– 1552, ter ziekenlieden

– 1552, tseythage straetke

– 1552, solheye

– 1552, slachpleyn

– 1553, groot saelberch

– 1553, t’hoff scokers

– 1553, cardaene,de hoffstadt

– 1553, t’ hoff ten Rode

– 1554, vroenberch

– 1554, bloemberch

– beemd in de morclaen

– buyten de zwaen poerte

sipelberch (?)

– 1553, t’steenhuys

 

 

 1. S10353

 

– 1557, Gillis Lips

t’ scutters hof geheeten de cardaene

Lips

corte ridderstraete

cortevelt

bakenbosch int raepblock

huis in marleysen

t’ hoeffs te tempelieren

– 1558, bakenbosch, bos de bemhuwe

– 1558, bakenbosch, eyckenbosch

– 1558, t’ scuttershof

– 1513, vollemolen in de clapschete

– 1558, bakenbosch op den blauwen dries

– 1550, t’hof t’scokers

cleyn saelbergh

– 1558, Peeter van der Spoudt

– 1558, bieraccijns

– huis Lips

– 1548, capelrye rondom noot godts

–  bakenbosch, grunendael block

– 1557, reeborre

– 1557, t’hoff ten trappen

 

 

 1. S10354

 

– 1559, stuk bosch op bakenbosch, genoemd de spendelle

– 1560, huisstadt

– 1560, tschutters cardaen

Gillis Lips

– 1560, hoeff vander holst

scheewech langs straat op

 

 

 1. S10355

 

– 1560, toveryssche aende mert geheeten “de hofstadt”, regenoten…

 

 

 1. S10356

 

– 1566-1578, laathof Dect

– 1567, solheyde

– 1567, op den witte vrouwen heye

– 1620, schuttershof cordaene

– 1566, clapschetten

– 1566, restvelt bij den doerne

– 1569, Maria Lips

– 1569, een steenen huys achter shertogenhuis

– 1568, overdracht vollemolen in de clapschette

– 1559, Baeckembosch (sic)

– 1569, huis tolraes op brusselsesteenweg

– 1578, poeldries

– 1571, herberg Sincte Anthonis in tombeek langs de weg Overijse-Wavre

– 1570, huis, hof en camme

– 1569, speelbeergh

– 1571, marleysenblock

– 1571, lant opden dertsschooff

– 1572, huyse den vogelensanck, beneden de merckt tegenover het kerkhof van Overijse

– heerlijkheid van stockhem behoorde aan de kannuninken van Sint-Pieters Leuven

– 1567, de cluysen van overyssche

– conditie van de molen van terlaenen

– 1568, bieraccijns

– 1572, land en boomgaert ‘te korenaerts’

 

 

 1. S10357

 

– 1585, merten van schaetbroeck

– 1581, baekenbosch op slectpleyn

– 1581, scithage straetken

– 1580, cardaene

thoeff suppelinckx bij der dect

– 1585, huis den Juiten naem Jesus, tegenover de kerk

– 1585, een schuur in de corte ridderstaete

– 1585, wittevrouweheyde, ketelheyde

– 1586, hagertbosch

 

 

10358

 

– 1607, wourechte, griffier J.de greve

– Justus Lipsius in een testament

een cleijn plecxke

– 1609, ketelheije en keteldelle

– opden winckel

– 1610, shertogenhuys welck in voor tijden plach te heten het corenhuys, was toen al afgebrand.

– capelle … der walssche marleyssie

– 1611, merten clabots is laat van het hof van Bisdom

– 1612 ter bakenboschsche op slaenpleyn          

– 1614, dorekensvelt

 

 

 1. S10358-10365

 

– 1626, tichelrye (een halve bunder land)

– te Ysser op den breckelendries

– 1623, Ysser opt beckblock

– 1624, opden even cauter

– 1624, friskens delle

baeckenbosse

ezelvelt

– 1625, een vijver bij de scherewerremolen, op de moelledelle

hophoff

bisdom

– 1624, ter cammen onder t’hoff te pharendeys

– 1520, Jacop Verhoeve, pastoor der vryheit van Overyssche

– donatie van D. de la Roye

– 1625, Jan de Greve, griffier, wautrecht van Brbant…

 

 

 1. S10361

 

– 1629, minderboreders hebben een kamer, 1625, 1631, etc.

cordaen

thuyndelle

 

 

 1. S10362

 

– 1636, hoechvelt

– 1634, uitgeschreven poorterbrief Erasmus Oriaens

– vloetgrecht

 

 

 1. S10363

 

– 1687, horenberch, frissens delle, groeneweg

– 1638, bempt ‘den vinkenhof’, scheyberch, predeys block,bossewech,vroenberch,

– 1638, vroeneberch cauter, de hoffs van IJsse

– 1639, op den winckel, wyngaert

Lange bempt, veeweyde, craijendal, blamberch, twee vijvers aan hagerts bosch

– beemden van ter caemeren

– thundelle

stockhem hof

smisse blockboven stockhem berch

hoechvelt bij de bareel

– straet van stockhem naar lovenen

– 1,5 dagwand land op baereijck velt  regenoten weg van Stockhem naar OLV 

Kersselaer en stockhemlande

– 1640, begijnhof

Wittevrouwenheyde (meerdere akten)

–  willekensvelt

– voetpad ‘t valveken’ naar de Witte vrouweheyde

– blok van het hof scoepers

drutenbeke

Cappeelbos

– 1647, Calborre ofte bornevelt

– opden dertsschooff

 

 

 1. S10365

 

– 1646, laathof Baekenbosse (sint goedele Brussel)

– 1661, steenen huys van de heer

– 1664, poort met stallen… minderbroederscaemere

– 1652, Simon Charliers – Maria vande Nesse

 

 

 1. S10366

 

– Mapje ‘Ter Holst’

 

 

 1. S10367 -10392

 

– 1654, solheyde

 

 

 1. S10368

 

– 1664, maken van een trap ‘minderbroederscaemere’

solheyde

– 1665, messinck ende coolhof

 

 

 1. S10369

 

het rot

 

 

 1. S10370

 

– 1666, planten van een jonge eijcken, geheeten de baereyck

– 1675, verkoop van de ‘prince cardinael’

– evictie van de ‘Hecht’ op de markt (van oudts)

– 1682, verkoop sinte Huybrechts

– beek comende van het gasthuys

sincte habrecht

– 1682, ‘den horen’

G. Janssen, meier van IJseren, bisdom….

 

 

 1. S10371

 

– 1680, rente op ’den horen’

– 1677, ledicheijt

 1. S10372

 

– 1671, zijn ‘muije’ (2x)

– 1683, minderboreders caemere

steenpriel

– boven de wygaerdt bergen in de winckele

cortevelt

ketelheyde hoek

 

 1. S10373

 

– 1685, Sint Christoffel, sheeren warande

 

 

 1. S10374

 

–  1687, ‘wildeman in de leegheyt, de vrijheyt van Overyssche Brauwcamme

– 1688, de weg naar de Cluysenvijver

– 1688, vrijheits borreput

– 1699, den horen

– 1699, shertogendael koopt ‘die roose’

– 1692, paepenkelder

– 1694, transport Nederhem

– ‘den cardinael’

– 1697, baekenbosch

– 1697, cooremans block op de vroonenbergh

– 1698, transport van huis en camme Sint Huybrechts op den steenwegh bij de grote Brugge

– leenhove van ‘ten broeck’

– 1694, executie van Guilliam Coeckelbergh (mette corde)

 

 

 1. S10375

 

– 1699, verbrande erve ‘de roose’

 

 

 1. S10376

 

– 1699-1708, de merlekelle, diverse kopiën van oude akten

 

 

 1. S10378

 

– 1711, sieur françois de koster

– 1719, Jan Stoeffs, burgemeester, woont in ‘den horen’

– 1719, ‘den wildeman’ in de leegheyt

– 1715, brand in Eizer

– 1709, een besloten block geheeten ‘steenput’, met plaatsbepaling (2x)

– 1712, Juan de Madrid, gouverneur van het fort

– 1712, vlaemshoff van J.T. De Wint

– 1797, op de cauter van de vronenbergh

– 1708, Jan Cannaers griffiehof genoempt ‘de welverinck’

– 1709, huis en hof ‘de keyser’

– 1710, de roose

– brand te Wavre

 

 

 1. S10379

 

– 1715, scherrewerremolen,wordt hoesmolen

 

 

 1. S10380

 

– 1721, huis ‘den cam’, marleysen bij de capelle

cortevelt

– 1724, de Croon

 

 

 1. S10381

 

– 1728, huis genoempt ‘den vijver’, gelegen tot vlierbeke

– 1728, block lant boven de solheyde, regenoten de correnaerstraete, het molenstraetken

– 1725, bij den barier op solheyde, een block barbiers block

– 1725, Alexander Popel, weert in ‘den hert’

– 1726, copie grafschrift J.J De Wint

 

 

 1. S10383

 

– 1724, corte ridderstaete

– seker hofken ter augmentatie

– 1729, het pastoreel huys

– 1729, naerderschap brouwerij

– 1728, gerstrode velt in terlaenen

 

 

 1. S10385

 

–  1735, huis op de merckt met uitvoerige beschrijving aanhorigheden

–  1781, huis gemeenlyck genoempt  de swaenpoorte’, regenoten de waversche Schavije west ter eener de staete naar ter laenen

– 1734, bos op het roode kloosterpleyn regenooten de roode clooster borrestaete

– 1735, huis met de poort…. Met veel info

– 1736, ‘den hove’, ter laene

 

 

 1. S10386

 

– 1738, cruysstraete ‘ter dect’

 

 

 

 

 1. S10387

 

– 1738, pontgelt

 

 

 1. S10388

 

– 1745, huis den hert

– pachthof stockhem

– 1750, paters caemere

 

 

 1. S10389

 

– 1751, het corte ridderstraetken

– huys, schuere, stallinghe en coolhoff

 

 

 1. S10390

 

– 1756, huis op den steenweg bij de bareel

 

 

 1. S10391

 

– 1757, Groot saedelbergh (Marleysen)

– 1759, Solheyde

– Cordaene

 

 

 1. S10392

 

–  ½ bunder land salvo juste gelegen ter laene in het moilleken geheeten ‘den slangenbergh’

 

 

 1. S10392

 

– 1761, verkoop van een slagmolen

– 1761, processiewegh

-1761, steenrots ter laene

 

 

 1. S10393

 

– 1765, huyse Sint Joseph ende te vorens genoempt den keyser, gelegen te

Overyssche beneden de lange trappen. Eigenaars sieur Honorius Raye en Catharina Devis.

– 1766, Block lant en huis op hoek van de markt (akte met 12 kopies!), nogal wat stamboomgegevens in dit dossier

 

 

 1. S10395

 

–  1773, Cleyn Saedelbergh, genoempt Matthijsbosch (1100 gulden): 1 bunder bos

hannegijsbosch

ten bisdomme

 

 1. S10396

 

– 1777, ‘de Roose’, met een nieuwe achterbouw op de steenwegh, op de pensemerckt bij het kasteel

 

 

 1. S10397

 

– 1780, een stuck land ‘ter laenen, genoempt de dry dagwanden

– 1780, land in het moilleken ter laene

– 1781, ‘cortendael straetken, ter lane’

– op de oude laene bij den steenrotse

 

 

 1. S10398

 

– 1784, huis aan het kasteel

 

 

 1. 10399

 

– 1785, drie dagwanden land op solheide aen den doorne

–  reeks leningen aan de prins

– 1625, G. Van Waijenberch, docter in de medicijnen

– verwijzing naar Justus Lipsius

– 1625, lant in Kermans block tysser

– vroenenberch, vroenenberch cauter

cortevelt

neckersdelle

– 1778, betwisting Tombeek heyde

– 1622, straat van zavellenbore naar Ketelheyde!

– 1623, corenaerstrete

1623, den quaden plasse

 

 

Schepengrifie 10401 -10499

 

 1. S10401

 

– 1792, 2 partijen land gelegen te Baersele omtrent ter laenen (2 x)

– 1792, onderpastoors waren P. Van der Maelen en G. Bosbeeck

 

 

 1. S10402 tot 10406

 

– 1735, lotinghe Poot, huis op de merckt- 1735, verkoop voor 2200 gulden van de

‘Leopoldus’

– 1738, ’t Roth op ter dect

– 1747, een huis genoemd ‘guys’

– 1748, ‘de crone ‘, recht over de markt

– 1749, seker huys, alsnu 2 woninghe, genoempt ‘de Roos’ voor 455 gulden

– 1751, de Swaen in de ledichheyt, aan Jan Cumps

– 1754, huis de ‘cam’ in Maleizen, omtrent de capelle van Sint-Joos

– 1755, 3000 gulden op ‘den Bonte Os’

– 1777, het huys ‘de guys’ gelegen omtrent het gasthuis alhier (2x)

– 1764, verkoop van ‘den horen’

– 1771, sint Merten is brauwcamme (?), schuur, stallingen, aan Ferd. Poot

– 1771, ‘den Bonte Os’

– 1772, de Swaen in de Leegheyt, 800 gulden

– 1777, de Roose, verbouwd, 2000 gulden

– 1777, op de pensmerckt

– 1781, ter laenen in het moilleken

– 1781 en 1783, Sint Joseph op de steenweg

– 1782, de Croone

– huis in de leegheid

– 1783, het Roothuys

– Prinsen Salm

– 1784, hof ten Rode

– 1786, de kroon

– 1788, molekelle, den pitlaf

-1788, den Bonte Os

Terrestgat

– 1791, Sint Joseph, met veel detail

– 1792, papenkelder

Baersele

de roose, nieuwbouw

– 1795, roothuys

 

 

 1. S10403

 

– 1771, verklaring van de griffier

 

 

 1. S10404

 

– provisoire bediening van de meierij

archives d’Overyssche naar Schillings

 

 

 1. S10405

 

– 1654, steenput

– 1659, Winckele

–  Christiaen Janssen huurt een ‘bloexcken’

– 1679, lant aan Sincte Barbelen

Hooghuis

 

 

 1. S10406

 

– 1691, penninghe ‘van horen’

– 1726, huys ende herberghe ‘den hert’

– 1670, durang heer van Huldenberg

 

 1. S10407

 

– diverse sterfhuizen

– hypotheek van 100 gulden op de herberg ‘de hert’ in 1726, bij de lange trappen

-1670, heer van Huldenberg

 

 

 1. S10408 – S 10415

 

– G. Vandennesse

– Schaetbroeck

– diverse sterfhuizen

Judocus Vandenesse in 1731

– een traphael a

 

 

 1. S10409

 

Jan Hernalsteen voor calffvleesch

 

 

 1. S10410

 

–  t’ hoff ten Rode in 1740, met opsomming van pachters/ eigenaars

 

 

 1. S10411

 

– diverse rekeningen

 

 

 1. S10412

 

– huis en hof genoemd de ‘cam’ in 1792

Mans

 

 

 1. S10413

 

Nicolaus Matthei, pastoor van Overijse in 1674

Sint Christoffel aan de ‘kelle’ bij het hof

den wildeman

Christiaen Janssen, schoolmeester organist 1674

Jan le Main, alias coetsier

Craijendal

– Bodeloon

 

 

 

 

 

 1. S10414

 

Pastoor Matthei doet op 14.4.1666 een pot wijn halen in ‘den horen’ voor den orgelmaecker van haecht met synen compagnon. Christiaan Janssen was toen organist.

– schoolgeld – Spreutels

–  uitvaart Catlijn Coremans

– Jan hernalsteen, beenhouwer

– 100 gulden op de camme ‘Sint Huybrechts’

– 1692, sterfhuis van de geestelijke dochter Anna van Waeyenberch

 

 

 1. S10415

 

– 1699, verkoop van een molenvat

– 1712, huur van ‘den horen’

– huis sint merten, cijns, achterstal

– verkoop sint merten voor 4199 gulden

– huis te koop op de markt

 

 

 1. S10416 – S10491

 

sint huyberecht camme in 1705

huysse sint merten in 1705

den horen in 1705

 

 

 1. S10417

 

– rekening uitvaart van Merten Cumps

– Boulange – kwitantie – schoolgeld kinderen TER SPOUT

– 1728, sinte merten, vekoop van de erven van J. Vande Schriek

den cardinel

 

 

 1. S10418

 

– 1679, G. Alsteens pachter op Nederhem

– 1680, J. Coijet,sint christoffel’

Jan Crabs, alias kleine Jan in 1693

– 1690, ‘den horen’

– Huyse en camme Sinte Huyberechts in 1666

– en horen tegenover den huyze offt casteel van den prince, 1690

 

 

 

 1. S10419

 

– verkoop bier door markentensters, 1703

– huyse ‘sint merten’

– begrafenis van Jan Ubens

– sterfhuis Bolange

 

 

 1. S10470

 

Sint Christoffel, waard, kleermaker Jan Huse in 1689

Peeter de waet, reepsneijder

– J.Van Meldaert,’ rogelen’, proces

– straatrumoer rond sint christoffel, 1680

 

 

 1. S10491

 

– bieraccijns in 1773

– schoolgeld L. Boulange

– huur van een clavecimbel

 

 

Schepengrifie 10500 – 10599

 

 1. S10580

 

Bundel J. en H. Adriaens / H. Cumps, mamboir van Catherine Davaux, 1766, en de gehele akte in copie.

 

 

Schepengrifie 10600 – 10699

 

 1. S10661

 

– kiezerslijst, Franse tijd, jaar 5, met copie

onderwijzer Alflants

– barièregelt

– 1797, schoolmeester Mans

– schorsng van Mans

– gendarmerie – pastorie

– diefstal

dood van Mans, vacante onderwijzersplaats

Ch. J. Carbys

– Tout est calme

 

 

 1. S10670 – 10671

 

– rol van de persoonsbelastingen 1798-1799

 

 

 1. S10672

 

–  patenten

 

 

 1. S10673

 

Jean de Kelver

 

 

 1. S10674

 

– 1806, bewoners, aantallen, beroepen

 

 

 1. S10675

 

– register der pastoors

 

 

 1. S10676

 

– patenten 1797 – 1798

 

 

 1. S10682

 

– patenten 1817 – 1827 – pas de brigands, taalperikelen

 

 

 1. S10683

 

– lotelingen militie, 1827

 

 

 1. S10686

 

– schoolsubsidies

 

 

 1. S10698

 

– hoofdelijke belastingen, 1845 – 1860

 

 

Schepengrifie  10700  – 10799

 

 1. S10701 – S10702

 

– lijst van de kiezers op 15 april 1864

– kiezerslijst vn 1842

– bewonerslijsten etc.

 

 

 1. S10706 – S10707

 

– dokters en pothekersrekeningen

– tractement van de zusterkens

 

 

 1. S10714

 

– lijst van de garde civique 1831-1848, volledig dossiertje met o.a. Rigaux die een uitzondering bekomt.

 

 

Schepengrifie 10800 – 10899

 

 1. S10875 – S10878

 

– Proces ivm het bareelgeld

– pacht heerlijkheid Eizer en Bisdom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel VI.                 Notariaat Gewest Brussel

Fonds Clabots

Opzoekingen Overijse

 

 

Farde 1 Overzicht (en) notarissen in het gewest (sic) Brussel

 

 

Farde 2

 

341                        – 1678, bede om schepen Laureys Le Riche vrij te krijgen die vastzat omwille van de schulden van de vrijheid van Overijse.

– 1679, Sint Huyberechts, aende de steenen brugge

– 1680, henne camme, Sincte Christoffel – Jan Ubens

– 1681, vier successieve kapelanen van het begijnhof

– tiende van hertogendal in Maleizen

de Swaen in de Ledichheyt – 2 stukken

– 1682, de keyser, bij de lange trappen

-1681, akte brouwen, accijns

 

342

– 1686, Peeter Coyemans; pachter Terrest

– Laureys Le Riche, pachter ende coopman doen tertyt gewoond hebbende  inde herberghe genoemd ‘de spieghel’

– pastoor, P. Van Gheel

– Bollangeer, organist, schoolmeester

– verkrachting van Anna van Waayenberghe

– 1689 – 1690, Augustijn Warlu pachter op nederhem

– 1688, Pladders staeck, yssere

– 1676 – 1682, J.B. van Meldaert, dienstbode in de ‘spieghel’ bij Laureys le Riche

–  1687, kontract maken voor een nieuw altaar in de sint Mertenskercke

–  1688, Merten de wals, molder van Tombeek

 

343

– 1692, verkoop van Sint Christoffel

– 1693, Blombergh

– 1694, molder Jan de Keuster

– 1694, Boulangeer, rentmeester huis van de armen te Hoeilaart

– 1692 – 1694, Jan Ubens, eigenaar van ‘de horen’

– landmeter Judocus Themas

– 1695, brauwcamme in de ledicheyt genoempt Sint Huyberechts

– 1697, verkoop van Sint Huyberechts

–  wederbouw van een huis zoals vroeger aan de lange trappen.

– 1698, Jan Ubens, coopman van hout

– 1690, verhuur van ‘den horen’, door Jan Ubens

– 1699, de roos

– bieraccijns

– 1698, verkoop van schaarhout in Terlanen

 

 

Farde 3

 

345

– 1724, Gillis Van Pee, alias polin

– 1724, moellepleyn onder haegaertbosch en copies

 

 

Farde 4

 

496

Nicolaes Tilkien, pastoor ter hulpen en rector van Sint Joost ter marleyse

– 1689, Joos de Vleeshouwere

– 1689, Sint Christoffel – gevecht op het kerkhof

– 1693 ‘ de kroon’

solheyde

– 1699, ‘de roose’

 

497

Laureys Wouters, molder in tombeke

– 1691, Hendrik Bergiers, saegher van sijne stiele

– begijnhof, veeweide en ten nots

– 1691, de Croone

– tol, weghgelt

de Croone

– 1700, den wildeman in de leegheid

– conventie over de restauratie tussen prins en abdij

 

Farde 5

 

497

– 1717, schenking huis aan de kerk van Sint Merten door Michiel de Bailly, pastoor van Overyssche

– huyse en came Sint Huyberechts’

– 1683, de papenkelder tegenover ‘de kelle’

– 1682, huis van ouds genoemd ‘den samaritaen’ en nu de koninck van spanien

– 1683, de croon te Onse Lieve Vrouwe in Sonienbosch

– 1684, de keyser aen de lange trappen

– 1675, verkoop van huis/camme Sint Huyberechts

– 1687, bieraccijns

– 1685, Sinte Anthoonis te Tombeke

– 1688, bemt genoempt ‘den dierenkoop’

– 1689, Boulangeer, organist, slachmolen

– 1689, Sinte Christoffel

 

 

 

 

Farde 6

 

4335

 

– 1697, herstel van Sint Martinus

– bier accijns Sint Martinus

Jan Warmeir, biertapper

– 1699, boven de merckt op de staeck van justitie

– 1699, Guillaume de Keuster, deken van de grote gilde, huize Bartholomeus

– akte ivm de handbooggilde

4336

– 1704, Groenendael, papiermolen

– 1704, Caelheyde

 

4338                      – Terdeck

 

 

4339

– 1717, Jan vande plasch, boswachter, hove ter laenen

– 1718, Michiel Mertens, weert ‘den bonte os’

– 1719, cortevelt

– 1719, winckel

 

4341- 46

 

– 1721, tiende merlebergh

– 1721 tiende cauterstraat

– 1723, land van stockhem

– 1728, Alexander Popel, weert inde hert

– 1728, spitsberch

– 1728, testament van Anna Humble

– 1728, de Madrid

– 1729, schaetbroeck

– 1729, de croon

– 1729, de vinckendelle

anthonis hove, paster van overijse

– gecapten witten arduin voor de pastorij

– voordeur pastorie (copies aanwezig)

– 1729, de Swaen

– 1729, Bonte Os

– 1729, herberg en huis Vogelensanck te Eizer

– 1729, Michiel Stoffs, weert in ‘den horen’

 

Farde 7

 

4347 – 4355

 

– 1730, verkoop van varkens

– 1730, G. Tymans caelheyde, pachter Terrest

– 1730, weiderecht op

– 1730, Bartholomeeus Cordemans,pachter Nederhem

– 1730, Peeter Alsteens woont in de nachtegaal, bisdom

– hof te rode

– 1731, scherrewerremolen

– 1734, verkoop bomen, carden gulde

– 1734, handbooghoff oft cardaen

– 1735, hoff ter pharendys

– 1735, hoff ter Nederhem

– 1735, langedelle

– 1735, reutenbeek

– 1736, voorheen geheten ‘de papenkelder’ naast de afspanning ‘den horen’ in d e noortsyde

– 1736, verkoop papenkelder

– 1738, Jan Kimps in de Swaen

– 1738, hoff ten Roij

– 1737, Clara de Cock, dienstbode

– 1737, herberg ‘ de Croon’ in Jezus-Eik

– 1737, Bolange, organist, schoolmeester

– 1738, nederhem

– 1738, verkoop schaarhout, stockembos

– 1739, corenaerestraete

– 1739, grooten schaetbroeckbosch

 

Farde 8

 

4357

4370-72

– 1740, J.B Vandenschriek, koster in Tombeek, in vervanging van Hubert Sterckx

– beschrijving klokken van Huldenberg

– 1741, Anthoon Sterckx woont in de Leopoldus

– 1741, Teskens achter het hoff van nederhem

– metaal voor de klok van Huldenberg

– klokken te horen tot in Loonbeek

Nederhem hoff

de langedelle in t’ Marleysenveld

– 1675, elsen bossch

– 1675, plodder staeck

– 1675, hof te schoonenberch

– 1677, reutenbeek

– 1678, testament van Ingel Clabots en Magdalena Min

– 1678, hennegysbosch

– 1679, kaelheyde

 

1680

– verzoekschrift schoolmeester Janssens van de Vrijheid

– G. BLYCKAERTS, rector van de cappelrye van sinte Peeter en Pauwel binnen de

                               Parochiekercke van Sint Merten, Jacobus van Damme, onderpastoor Yssche en pastoor van het begijnhof

– 1681, Jasper de Creteman, molder van Hoeilaart

Smeysberg in Huldenberg

– 1682, Ferd. Tservranckx, gewezen meier van Yssche

– J Geeraert, schoolmeester en coster van Huldenberg

Boullangier, orgnaist en schoolmeester

– Rode, lachwayenberge

Farde 9

 

4375

 

– 1695, Jaeck Fornevil weert inde spieghel tot Jezus-Eik

Philips van der meule weert in ‘de croone’

B. Coremans, pachter neder hem onder overyssche nast de syde van soniën bosch

– 1696, getuigenis in verband met oorlogsfeiten

– 1698, Judocus de Wint, meier hoffs van Stockhem

 

4376

– 1700, Sieur Clerens, molder en huurder molen van De Man te overyssche

– onderzoek camme kelders

– 1691-1696, ravagie door de legers

– 1701, den hemel

– 1701, uitrusting van de soldaten, Graves de Berges

– afkopen van loteling

 

4377

– 1706, Horenberg onder Eizer (copies akte aanwezig)

– 1705, kamperen van legers gedurende 2 maanden (ook copies akte)

– 1707, huis ‘de Roose’

 

5643

– 1754, de swaen in de leegheid

 

5645

– 1756, verkoop smoutmolen, Overyssche

– Verkoop van twee huizen aan J. Poot

– 1756, Matthias de Becker in herberg ‘de horen’

 

5647

Sinte Christoffel gelegen recht over de herberghe ‘ den horen’

 

5649

-1727, verkoop van een huis in Jezus-Eik

– 1760, Tombeek onder de linde

 

5651

– 1762, verkoop ‘den horen’ en de papenkelder door Margarithe Humblé

– 1762, Causdelle

– 1762, Petrus Boulanger verhuring papenkelder, langs de poort vn ‘de horen’

 

5652

– 1763, verkoop schaerhout op ‘ den Hagaert’

 

5653

– 1764, caelheyde

– 1764, vleestiende

– 1765, moyllenbosch tegen de dryboom

– 1765, Jan de Both, boschwerker (Hoeilaart)

– 1765, Jan Taymans op Terrest

– 1766, verhuur van “de horen’

– 1765, verhuur van de scherrewerremolen

– 1766, merlenbergh vleestiende

– 1766, stockhemdelle

– 1767, verkoop van een huis langs de kerkhofmuur te tervuren

– 1767, verkoop van groot huis voor 2100 gulden

 

Farde 10

 

5658

– 1769, verhuur van ‘den horen’ reeds bewoont door Petrus Bolange

– 1769, brauw camme, inde buurt van de gemeynte borreput

– 1769, heuvelstraat waarde dryboom vele jaren was – nieuwe bareel

– 1745, scheyt haegen straetken

–  de dryboom naast de scherrewerremolen

– 1769, vlierbeek

 

5669

– 1770, verkoop van huis tegen sr Poot

– 1770, verkoop van sleunhout

 

5660

– 1771, verkoop van 1/5 van de ‘Bonte Os, met een situatieschets

– 1772, cauterstraet tiende

– 1772, spauttiende

– 1772, Hinxtenberghtiende

 

5662

– 1774, meirlenbergh tiende

– 1774, hinxtenberghtiende

 

5664

– 1775, meirlenbergh tiende

 

5665

– 1776, klooster, watermolen, tot Auderghem

 

6354

– 1723, ‘Sint Joseph’ rechtaer de kercke (copie akte aanwezig)

 

6355

– 1725, Alexander Popel, weert in de hert

 

6356

– 1725, verkoop schaerhout KOIJE bosch

– 1726, terlaene, aan het cortendael straetken

– 1726, overstraete, ½ huis en lant, nbijhet borchthof

– 1726, lant ins glovelinckx

– 1726, paddenplasch

– 1726, baereycke velt

– 1727, A. Caron

– 1727, de waersegger, schepen van Huldenberg

– 1727, molen tombeek, diverse gegevens

– 1728, baekenbosch

 

6357

– 1729, seker huis te Jezus Eik genoemd ‘sinte dominicus’

– 1728, Joannes Sterckx, weert in de Bonte Os

– 1728, brouwerij bij de gemeynte borreput

– 1729, rachterstraetken, rachter

– 1729, saevelstaete of de heirbane naar Overijse

 

6358

– 1730, stockhem heer

– 1731, lant ‘de nachtergaal’ bj de nederste veeweyde

 

6359

– 1733, verkoop van de goederen van Petrus Boullenge, organist, schoolmeester

– 1733, paddenplas

– 1733, bosch op de savelborre

 

6360

– 1734, Petrus Van Elderen, schoolmeester in Terlanen

                               – JF Davaux, coopman in Overyssche

 

6361

– 1735, Hendricus Mertens, vorster …

– 1735, Elsene, de herberg ‘de turck’

– 1735, verkoop van ‘de Leopoldus’

– Sint rogier de bosch

 

6362

– 1736, Sieur Michiel Mertens sone Christiaen pachter en brauwer

– 1736, EHJ Van Hove, pastoor van Overijse

– 1736, bouw van de pastorie in het centrum

 

 

6363

– 1737, Alexander Popel, wert in ‘ den hert’

– 1737, sieur Joseph Van Elderen, mede-eigenaar van ondermeer ‘ een huijs

Smisse recht over de kercke en de steenwegh aldaer, regenoten den processiewegh

 

6364

– 1738, vercoop corenmolen op de laene

– 1738, Henricus Cornelis, burgemeester van Overyssche

– 1738, G. Schamp, molder in Bosvoorde

– 1738, Simon de Preeter, molder op de corenmolen van terhulpen

– 2 bladzijden met gegevens over molens van Overijse en wijde omgeving

 

Farde 11

 

6365

 

– 1739, verhuur van een huis opde steenwegh aan Petrus Boulenge in ruil voor drie jar lesgeven

-dronckaerscamer

 

6366

– 1740, grouw papiermolen, Nijsdam, Terhulpen

– het Groot Huys, eertijds genoemd ‘de spieghel’

– opzeg huurmolen – Michiel Mertens, brouwer en molder

 

6367

– 1741, geschil tussen ter laene en hertogendal, hele bundel

– 1741, verkoop van de afspanning Leopoldus in Terlanen

– verkoop van een huis omtrent de merckt (2200 gulden)

– 1741, erfenis van burgemeester Christiaen Mertens, copie akte aanwezig

 

6368

– 1742, ten bakenbosch op Jans Winneveldt

– 1742, Petrus Boulenge

– 1742, Daniel de Raedemaeker, kapelaan OLV Huldenberg

 

Farde 12

 

6370

– 1744, hoff te Vlierbeek (o.a. J. Blampain, sic)

– 1744, huis naast ‘den Bonte Os’

– 1744, gieten van de klokken te Huldenberg

– 1744, tegen het huis ‘de Roose’

 

6369

– 1743, Antoon Sterckx woont in de ‘Leopoldus’

– 1743, Stockhem bosch

 

6371

– 1745, huis van P. Bollenge, bij de nieuwe steenen brucke, tegenover de Yssche, den vijverdamme, etc.

– 1746, verkoop van huis door M. Poot

– 1746, Wolfshagen, Huldenberg

 

6373

– 1747, verhuur pachthof Nederhem

– 1746, hoff te Nederhem tegen den Cauter

– 1747, Mattheus Poot, koopman

– 1748, verkoop van de ‘Croon’

– 1747, benificie van Sint-Michiel Terlanen voor Valentinus van Driessche

 

6375

– 1749, verkoop van de grouwe papiermolen in Terhulpen

– 1749, borghthoff

– 1749, langedelle

– 1749, Terlanen ‘den picken doren’

 

6377

– 1751, ‘in t’ nieuw huys’bij Christiaen van achter

– 1751, de Roose

– 1751, Petrus Bollange ‘de papenkelder’

 

6378

– 1753, ten huyze van Hendrik vander letten inde herberghe ‘de herdt’

– 1753, Caelheyde ende Heyligh Geest delle

– 1753, Stockhem

– 1754, Peter Clabots, drogenmolder

– 1754, Stockhembos

– 1754, Causdelle

 

6380

– 1755, verkoop huis gelegen bij de Steene brugge, genoempt ‘den handboogh’

 

6383

– 1766, t’hoff ten rode

 

10475

– 1741, verkoop 1/4 van de Swaene inde ledicheyt tegenover het molenstraetken

 

6384

– 1723, hendrik kimps, alias van Dist

 

9392                      – Blanpain, Franse tijd

– 1742, het huid den vitte lieue

– 1742, cleyn huisken gestaen ende geleghen achter het his den witten lieuw tot Jesus Eyck

– 1742, verkoop ‘den hert’

– 1742, verhuur van beempt in Terlanen

– 1744, attest halen van kalk voor de toren

 

10477

– 1748, Jan de Bontridder – Jan coopmans molen ter laenen

– 1748, Guillaume Min, eigenaar van de ‘Leopoldus’

– 1748, verhuur van de dry koninghen op de merckt

– 1749, verkoop van de ‘Croon’

– 1749, weduwe Hendrik Mertens in ‘de hert’

 

10478                    – 1756, Sint Agatha Rode: gansdelle-vytshaert-Bockxbergh

– 1750, weduwe F. Poot in Sint Merten

 

10479

– 1753, schaetbreockstraete

 

10480

– 1753, de cordaene, de solheyde

– 1753, Ferdinand De Wint, overmeier van Overijse en zijn eigenaardig testament

 

17797

– 1781, stockhembergh

 

17799

– 1781, de schepen van Overyssche sijn ‘Sattericken’

– 1782, Petrus Coppens, molder op de ‘scherrewerremolen’.

– 1782, Vronenbergh cauter

 

17800

– 1783, Huldenberg, Rode, etc.

Petrus Clabots, drogenmolder in Overijse

 

17801

                                – 1784, Stockhem

– 1784, herberg Sint-Merten

 

17802

– 1785, huwelijksakte P. Clabots

 

17803

                                – 1786, merriebempt

– 1786, joannes Mans, landmeter en organist

 

17804

Huldenberg, Loonbeek, etc.

– 1787, Terlaenen, doorekens velt

 

17806

                               Nicolas Michiels, pachter op het hoff van Nederhem

– 1789, verkoop van meubelen en dieren van N. Michiels, Nederhem

 

17809

– 1789, Guill. De Waet is de waard in ‘de dry coninghe’

 

17810

1790, J.B., De Vis, molder in Overijse

 

17811

– 1791, verkoop van een huis ‘recht over het kasteel’

 

17812

– 1791, verkoop van schaerhout op de Ketelheyde

 

17814

– 1782, Neerijse, leninghe, Heilige Geest

 

17816

– 1793, herstelling van de kerk in Huldenberg

–  J;B. De Vis is molder in Overyssche

Jan de Coster is molder in Terlanen

 

17817

– 1794, saertsbosch, tussen Schaetbroeckbos en Terdeck

– 1794, warande in de cauterstraat, cardaene

 

17818

– 1795, F. Poot waard in Sint Merten

– 1795, Baersel, abstraete

– 1785-1794, spijker van de gemeente, Crabeels, 5 copies

 

17820

– 1787, heere van terheyden en Huldenberg

– 1795, Marie Broothaers, schoolmeesteresse in Wavre, testament

 

17821

– 1772, Jan Sterckx is ‘Bonte Os’

– 1772, vissen in de laene

– 1772, jacht in Tombeek en de prins

– 1776, tolgelden, bareelen en ‘staak van ‘Tombeek’

 

17822

– 1773, pachthof ‘ten hove’ in Terlanen

– 1773, 5 kooplieden leggen kacht neer

– 1774, Egidius Min, ‘ en Horen’

– 1774, Peter Taymans, coopman in hout ende herbergier Jezus – Eik

– Brouwerijen, barrièrerecht en hoe ontwijken

Clement Taymans, pachter, herbergier,

– 1775, verhuur van ‘de Croone’

– 1775, Tombeekse heyde ofte veeweijde

– 1775, Carolus de Bussche, molder in Tombeek

 

Farde 14

 

17825

– 1776, Caffmeyersblock

– Loonbeek confr Clabots

 

17826

– 1777, Neerijse

– 1777, bareelrecht, Jezus-Eik

– 1777, koetsen en cheezen, uitsluitingen van het bareelrecht (8 copies akte)

– 1777, Peeter Hendrickx, bareelhouder Jezus-Eik

– 1777, bareelhouder Roelants van Sint Stevens Woluwe

– 1777, Mathieu Rousseau, bareelhouder Leuven

– 1777, Engel Verheyen, bareelhouder Leuven.

 

17827

                                – 1778, verkoop van 32 bomen van de handbooggilde St Sebastiaan

– 1778, Peter Clabots, drogenmolder te Overijse

– 1778, Eduardus Van Billoen, overdeken van Sint Sebastiaan en herbergier, sieur  Michiel Mertens is deken van de gilde

– Verwijzing naar het tijdschrift Eigen Schoon en de Brabander, LXe

jaargang, n° 1,2,3, 1977,  p.17 -52, Bijdrage tot de geschiedenis van de

schuttersgilde door G. Vande Putte, akte van verkoop op p. 47 – 52.

 

17828

– 1779, een stuk land in het ‘moilleken’ , ter laene, drogenmolder Clabots

– 1780, Josephus Taymans, priester

– 1781, Tergeyten

– 1781, G.Dewaet in de ‘dry coninghe’

– 1787, verhuur van een huis in de ‘pensmerckt’, akte 3 pp.

– 1791, verhuur van ‘handbooghoff’ i ivm het gildenhuisken.

 

17841

– 1792, Petrus Clabots, gorreelmaker, akte

 

17849

– Stuk land op Eizer, Debot, Brankaer, Adriaan Kell, J.d e Kelver, akte

 

17851

G. De Vis, testament, Franse tijd

– huis op de markt

– Cynzen aan ‘Ter Holst’, korte veld

 

17854

– 1806, Guillume Van Eyck, maréchal de profession, G. Devis, B. Devis, A.

Sterckx, Scheythaeghe straete, cortevelt met copie akte (handtekeningen!)

 

17681

– 1772, Joris Dekelver, Terlanen

– 1772, Loonbeek, Reyniersstraetehoeck

– 1772, slangenbempt

– 1778, Sieur Pierre Rodange –  Braine L’Alleud

­­­­                ­­­­- 1790, verhuur van de cardaen

– 1806, testament Devis

– 27 floréal, J.B. Mans

 

17857

– 1806, de Madrid

 

Farde 15

 

17865

– 1764, verkoop bomen ‘op den Bosch Wolfshagen’

– 1764, gift paterscaemere, akte 3 pp.

 

17866

– 1765, Terdect, verhuring van goederen van het beneficie van Sint Catharina

wekelijkse mis

 

17867

– 1765, G. Taymans, f °Geeraert ter Holst

– 1765, Jan Bergiers, abstraete, alias genijn

– 1765, beneficie H. Georgius in Sint Mertenskercke

 

17868

– 1766, Wolfshaegestraet, pachthof Wolfhagen

– 1766, vleughvelt bij de ketelheyde

– 1766, het valveken placht aan te hangen

 

17869

– 1766, corpus der heeren quotidianen Sint Merten

 

17870

– 1767, aankoop van een tangh en een visspaen

– 1767, Petrus vanden wayenbergh alias dispe

 

17871

– 1768, aankoop hout op den speelbergh

– 1768, Jan Cumps, sone hendrick alias cuul

 

17872

                                – 1768, Honorius is waard in ‘den hert’

– 1768, aankoop van twee beken bij ‘ten Rode’

– 1768, Weduwe Jan Sterckx is waard in de ‘Bonte Os’

 

17874

– 1769, Aankoop van een spinnewiel, treckpot, trefter etc…

– 1769, huur van de Swaen

– 1769, de horen

– 1769, steenvervoer voor de casseyde Wavre – Bruxlles

 

17875

– 1770, verkoop van ‘de hemel’ aan J.B. Janssens

 

17876

– 1770, nalatenchap N. De Vis

– 1770, scheythage straetken

 

17877

 

– 1771, verkoop van bomen, stockhembos

– 1771, taxatie hof van Nederhem

17878

– T.P. Gambier, cappelaen

– 1771, vigneron van de prinses

 

17879

– 1772, leerkontract, ‘het lynewevers ende serveth wevers Ambachte’

 

17880

– 1771, verkoop van schaarhout in stockhembos

– 1772, verkoop van ‘de Swaen’

 

17881

– 1773, verkoop van een huis op ‘savelborre’

 

17882

– 1773, Joannes van Immerseeel, molder van Hoeilaart

– 1773, verkoop van een erfve in ‘de heuvelstraete

–  1773, Michael Rodange, overmeier, koopt ‘de Roose’ van

Honorius Raye

17883

– 1783, verhuur (kontrakt) de papenkelder

 

17884

– priesterlycken… voor Petrus Josephus Taymans (akte 3 pp.)

 

 

Farde 16

 

17885

– verhuurakte huis tegen ‘Solheyde’

 

17896

– 1779, P. Spreutels, legaat

– 1779, steenrotse ter laene, onder de leenhove van schaetbroeck met een getekend plannetje in de akte (copie aanwezig)

 

17907

– 1785, hof ten Rode

– 1785, een welgelegen stenen huys op de merckt bij de lange trappen

– 1785, meirlenbergh

– 1785, cauterstraat

– goreelmaeker P. Clabots

– 1785, vleestiende – J.B. De Coster, met copie akte

 

17911

– 1788, bundel mbt ‘vercoopinghe van 40 partijen goederen op 4 meert 1788, met een totaal overzicht, prijzen, kopers, etc., J.B.J. Christianus Grave van de stegen – Bousval – 1788, verkoop geraamte van een schuur van Nederhem

 

 

17921

– 1762, verhuur ‘de Swaen’ aen G. De Wint

– 1763, verhuur pachthof ‘ten Rode’

– 1771, verhuur hoff te Wolfshagen

– 1772, transport huis en hof ‘de Swaen’

– 1773, verhuur ‘de Roose’

– 1774, verhuur van de ‘papenkelder’

– 1775, oude solheystraete

– 1776, Baron Rynegem, wapens in Sint Merten

– 1777, huur, ‘den horen’

– 1780, akte van codicille, vrouwe van terdect

– 1763,verhuur van ‘ten Rode’

– 1774, verhuur van wolfshagede Madrid

– 1784, verkoop van het hof  ‘ten rode’

– 1786, vercochte schuere Nederhem

– 1772, acte van cesse gedaen door weduwe de Madrid aan de heer Charlie O’Sullivan en vele andere mbt Terdeckt

 

17945

– 1750, verkoop gronden, P., J. en A. Goossens

– 1750, mengeling familie Streulens

 

 

 

Farde 17

 

 

17950

– 1753, Clabots, huur, verhuur…  copies akten

                               – 1753, ½ dagwand onder Conickx hoff op Wolfshage

 

17951

– 1753, ‘den dries’ in Terlaenen

– 1753, Ottenburg, heytheide

– 1753, verkoop van schaerhout

 

17952-54            

– Familie Clabots

 

17984

– 1756, huur Nederhem

– 1767, verhuur ‘den horen’

– 1767, pachthof in de Cauterstraat van Jan van den Wayenbergh

– 1780, verhuring van de cardaen

– 1771, verhuring van het hoff ‘ter Geijten’

 

17985

– 1778, verkoop van een ¼ van de ‘Bonte Os’

 

17986

– 1779, ter laene, ‘de dry dagwanden’

 

17987

– 1780, verkoop van een huis aan de bareel, t.o.v. o.a. de Oude Brusselse Baan

– 1780, solheyde

 

17988

– enkel familie Clabots

 

17989

– 1781, loting te Eizer

– drie dagwanden op stockhembergh

 

17990

– 1781, ‘de Croon’ bij Geeraert Bergiers

 

17991

– Familie Clabots

 

17992-3

– Familie Clabots

 

17994

– 1783, gesuprimeerd klooster van hertogendal

bosch hoff te Mommaerts

– 1784, berghvelt

 

17997

– 1785-86, Ferd. Poot is waard van Sint Merten

– 1785, herberg ‘het vosken’ , gehouden door Jan Hendrick Taymans

 

18003

-1787, ‘het vosken’, waard is Joannes Henricus Taymans

 

18006

– 1789, ‘den oren’ (sic)

– overig van dit dossier betreft specifiek de familie Clabots

 

 

Farde 18

 

18011

– 1791, ten huyse van joanna Reniers in de herberghe genaampt ‘het vosken’

 

18013

– 1792, verkoop ‘den horen’ door F. Kumps met daerinnen begrepen een kleyn huis  genoempt ‘den paepekelder’

 

18014

– 1792, hoff te Mommaerts ende van baertzele tegen de hydestraete

– 1792, verhuur van een stenen huis in de ‘overstraete’

– 1792, één dagwand land boven de ‘doren’

 

18018

– 1793, verkoop van ‘de Roose op de pensmerckt’

 

18021

– 1795, verklaring van J.B. Mans

– verhuur huis op de Reutenbeek door C. Min

 

21184

– Familie Clabots, diverse akten

 

21186

– 1779, verhuur van de ‘Croone’ recht over de merckt

– 1779, Jan Bergiers, alias Genyn

– 1779, verkoop meubelen van J.M. Mommaerts

 

21187

– 1780, een huis te koop op solheyde

– 1780, terlanen, het moilleken

– 1780, steekpartij in de heuvelstraat

– 1779, Mans resideert in Huldenberg

– 1780, Carolus de Busscher molder in Tombeek, doet afstand tocht Brauwercamme omtrent de kerk

21188

– 1780, verzoening van een steekpartij

– 1781, Eyser, te cappen op den stryck

– 1781, akte 28, met een plan getekend door Mans

 

21189

– 1782, aankoop van een stenen huis door J.B. Mans met

gedetailleerde beschrijving van de omgeving.

 

21190

– 1783, verhuur van de scherrewerremolen

– 1783, scheidingsakte, P. Rodange

21191

– 1784, verhuur van den horen’

– 1784, J.B. Mans, resideert in Overijse

– 1784, J.B. Boon, vorster soniën

 

21192

– 1785, familie Clabots, achter ..

– 1785, huis, hof paterscaemer

 

Farde  19

 

21193

– 1786, Jan Bergiers, alias jan Genijn

– 1786, verkoop van schaerhout – Schaetbroeck

– 1788, herberg ‘de gouden leeuw’ Eduardus Van Dam, Tombeek

 

21195

– 1788, verhuur van een huis recht tegenover ‘de roversvijver’

– 1788, P. Clabots, goreelmaeker

– 1788, verkoop schaerhout – Schaetbroeck

 

21196

– 1789, stuk land te Eyser op de ketelheyde

– 1789, vekoop in ‘den Bonte Os’

– 1789, Guillaume Dewaet in ‘de dry coninghe’

 

21197

– 1790, Jeronimus Zeller, burgemeester, schepen van Overyssche

m.b.t. de aanstelling van JCCA Crabeels (akte 4 pp.)

 

21198

– 1791, cijnsboek van Stockhem, mbt een betwisting

– 1791, ter laene, beemden

 

21199

– 1792, verkoop van bomen op de Vlierbeek

– 1792, schaetbroeck

– 1792, joannes Michiels in ‘de gouden leeuw’ te Tombeek

                               – 1792, Sieur J.B. Boon is/ eigenaar ‘de horen’

 

21200

– 1793, huis op solheyde

– 1793, getuigenis vechtpartij in Tombeek

– 1793, verkoop van land te Eizer (copie akte 4 pp. is aanwezig)

– 1793, verhuur van de scherrewerremolen

                               – 1793, overlijdensbericht familie Sterckx

                               – 1983 brief allocatie familie STERCKX

 

30652

– 1812, verdeling van de goederen van J.B. Van den schrick en M.T.

Dewint

– 1814, A.M. Hulleberghs, Clabots

 

30664

– 1820, J.F. Taymans, pachter op ‘Terrest’

– Clabots, zie ook de dossiers rond de bareelrechten

 

Farde 20

 

30676-77

– 1807, akten, erfenissen etc.

– 1820, Henri Taymans, huurder van de zolder van het gemeentehuis

– 1824, verkoop van ‘de gouden leeuw’ te tombeek

– 1825, verhuur van ‘de cluys’

– 1825, huis en land te Marleysen

– 1826, pagthof Nederhem

– 1826, huur afspanning in, Rigaux Jezus-Eik

– 1827, borg Rigaux ‘kleynen horen’

– 1828, verkoop van de ‘gouden leeuw’

 

30679

– 1833, Sinte merten, joannes Baptista de coster

– 1833, De Croon, J.B. Taymans

– 1833, ‘De Hert’ in het dorp, gehouden door Henricus Minnen

                               – 1833, ‘de hoorn’, gehouden door Cornelius Boon

– 1833, J.F. Clabots, goreelmaeker

– 1833, Philibertus Blanpain, herbergier in Tombeek

– 1833, wijlen Franciskus Blanpain, bij leven smid

-1833, joannes Adriaens,’ de Bonte Os’

– 1833, de apstraete

– 1833, molenbergh – Hoeilaart

– 1833, Hagaertsbosch

 

30680

– 1834, bos de vijverdelle in Eyser

– 1834, familie Goossens is eigenaar van ‘de Swaen’

– 1834, de vorssebeek

– 1834, t’ kasteeltje

 

30681

                                – 1835, Eizer in de herberg van J.B. Van Tuycom

– 1835, de gouden leeuw

– 1835, J. Huygens, blocmaeker te Overijse

– 1836, Jean François Taymans, aubergiste à Jezus-Eik in ‘la couronne’

– 1836, den Hert, J.H. Min

– 1836, de gouden leeuw, weduwe H.J. Min

– 1836, de gansdel op de Reutenbeek

– 1836, het Waelenveld op de Reutenbeek

 

30682

– 1836, ‘den Hert’ (in het dorp van Overijse)

– 1836, Jean Henri Min, aubergiste à Isque, contre le chaussée

– 1836, Nederhem

– 1836, Cauterstraet

 

30683

– 1837, ‘den Bonten Os’, kinderen Adriaens

– 1837, J.F. Taymans, aubergiste en bareelhouder

– 1840, de pensmerckt

– 1840, uitgeschreven testament J. Clabots

 

30686

– 1840, testament Clabots

– 1840, J.F. Clabots, goreelmaker, in het testament van zijn moeder

Maria Anna Devis

– 1840, Maria Theresia Hauwaert, weduwe van Philibertus Blanpain,

herbergierster te Tombeek

– 1843, Vleuggat, ketelheyde, heuvelstraat

– 1843, J.B. Dermé, winkelier in de heuvelstraat

 

30699

– 1838, kabaret ‘Le Boeuf Fleuri’ door Anna Catharina Adriaens

– 1838, de moillekenshoek, huis PITSHOF

– 1839, Jean Guns, journalière à Terlaenen

– 1841, verkoop tbv de familie Vandervorst

– 1842, het moilleken in Terlaenen

– 1843, J.B. Blanpain, boulanger

– 1843, ketelheyde en Clabots

– 1843, J.B. Dermé, boutiquier, rue e la colline

– 1844, Cabaretiers et boutiqiuiers, Henri et Marie Thérèse Thielemans

–  Ghislain de le Hoye

– diverse akten van de familie Clabots

– 1849, Joseph Van Entenryck, landbouwer in Terlanen

– 1852, Henri Leskens – landbouwer op de  Vrooneberg

– Auberge Saint Martin de F. Poot

 

36722

– 1855, vroonenbergh, stuk land genoemd ‘block’

 

36722

– 1806, Maleizen, Winand Van Hoof, cabaret Le peigne

– 1808, weduwe Poot, cabaret Saint Martin

– 1807, stenen huis ‘Le Cor’

 

 

36723

– 1810, rente voor de arme van Overijse

– 1813, hypothecaire renten in de familie Clabots

 

36726

– 1818, transport pour J.J. Rigaux et Jeanne Maijne, echtgenote te Yssche van een huis met afhankelijkheden genoemd ‘le petit cornet’ pour 300 florijnen van de Nederlanden

– 1820, Matthieu Taymans, boulanger à Notre Dame au Bois

 

36728

– 1821, ‘de groote Horen, recht over de pensmerckt

– 1822, G. Van Tuycom, ledigheyd bij de Swaenpoorte

– 1822, vijver, den kluijzen, molenstraetken

– 1823, couterstraete

– 1829, G. Van Tuycom, vedlwachter

 

36906

– 1829, Joanna Clabots, naeijster

 

 

36914

– 1838, Eyser, horenberg, groeneweg

 

36915

– 1839, lindael, horenberg

 

36916

– 1840, terrestveld

– 1840, verkoop van een stukje land van de cardaen wassers (?) te

 Overyssche

 

Farde 21

 

36916

– 1840, Cardaen, verkaveling, wassers te overijse, beenhouder, goreelmaker

– in het cardaen regenoten de vloetgrobbe

– diverse Clabots kopies

 

Farde 22

 

36920

– 1844, J.B. Blanpain, maitre boulanger

– 1844, Pierre Bauwens, menusier

– 1844, solheyde

– 1844, Hagelings delle in terlanen

– 1844, op den meuter, genaemt den Steert

– 1844, het moilleken te terlanen

– 1844, Petrus Bauwens, schrijnwerker

– 1844, Blanpain verkoopt niet enkel brood, maar ook verkenvleesch,

gaeren sajet, ameldonck (?)etc.

– 1844, Joanna Haezaert, dienstmaagd

– 1844, Mouilleken

– 1844, huis met hof in de heuvelstraat ‘ de dry koninghen’.

 

36925

Antonius Fillé, schrijnwerker

 

36922

– 1846, deling Depré

– 1846, Elisabeth Bogaerts, dienstmaagd

– 1846, J.F. Clabotsbouurelier (?)

– 1847, huis ‘de cam’ in Tombeek

– 1847, Bergstraat, Tombeek

– 1847, Langblok Tombeek, zavelstraat

– 1847, t’ kleynblock in Tombeek

 

36924

– 1848, de Reutenbeek

-1848, de Kwaehoek

– processieweg

– aen een straetje aen eenen deyck

– 1848, Joanna Honteuel, wasseresse, kon niet schrijven.

 

 

Einde studie notariaat in het fonds Albert Clabots.

 

 

Doodsprentjes en -brieven

In dit fonds worden de doodsbrieven en bidprentjes bewaard van overledenen geboren te Overijse of woonachtig te Overijse op datum van overlijden. Voor de doodsbrieven en bidprentjes van de oudstrijders van WO I (1914-1918) en WO II (1940- 1945): zie in de map van het desbetreffend fonds. Voor de doodsprentjes van de priesters: zie in de map van het desbetreffende fonds.

Klik hier om het PDF-bestand te downloaden. Lees de toelichting op pagina 3.

Met dank aan Chris en Stijn voor het vele werk!

Erfgoeddag – Zondag 24 april 2016

De erfgoeddag van dit jaar stond in het teken van ‘rituelen’. We kunnen terugblikken op een geslaagde dag. De bijzondere mis in de Sint-Martinuskerk, met Latijnse liederen, van elkaar gescheiden mannen en vrouwen en een alerte Suisse, deed iedereen meteen in een niet eens zo ver verleden duikelen. Onder een ietwat aarzelende zon trok vervolgens, voor het eerst sinds ruim veertig jaar, de processie door het centrum. De mooie tentoonstellingen in de kerk en in Den Bonten Os illustreerden op een sprekende manier enkele christelijke rituelen met onder meer oude doopkleedjes, communieprentjes, een rijke collectie bid- en doodsprentjes, wenskaarten en enkele foto’s van de processies in Overijse uit de jaren 1920 en 1940. Tijdens de begeleide wandelingen kregen de deelnemers van hun gidsen nog heel wat informatie mee over de geschiedenis van het dorp.

Dank aan alle deelnemende verenigingen, de vele vrijwilligers en de gemeente voor hun enthousiaste inzet!

DSC_0081